Har ni tips på tester av visuellt och auditivt arbetsminne?

Har ni tips på tester av visuellt och auditivt arbetsminne?

Svar:

Illinois Test of Psycholinguistic Abilities (ITPA) är ett normerat språktest som  mäter hur barn från fem till tolv år, tar in, tolkar och minns språkliga begrepp via syn- och hörselintryck, samt vissa motoriska färdigheter. I det testet finns två deltest som mäter auditivt och visuellt sekvensminne. För att använda ITPA fordras dock en utbildning. Förlaget Hogrefe upplyser om olika utbildningsanordnare.

Samarbeta kring utredningen
Ett gott samarbete mellan föräldrar, specialpedagog och psykolog är grundläggande i en testsituation. Då blir informationen nyanserad och kan bilda ett rikt underlag för åtgärdsprogram. Utbildning krävs för att genomföra många av de normerade testen.
Om ITPA på Hogrefes webbplats

Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat onsdag 26 oktober 2016