Har ni några konkreta tips för delaktighet för en elev med synnedsättning?

Har ni några konkreta tips för delaktighet för en elev med synnedsättning?

Svar:

Generellt sett handlar det om att ge förutsättningar för eleverna att mötas kring gemensamma aktiviteter. Det är viktigt att man på skolan har ett gemensamt förhållningssätt, där utgångspunkten är att aktiviteter och situationer utformas så att alla kan vara med.

Ljudets betydelse
När det gäller elever med svår synnedsättning eller blindhet finns det ofta behov av att verbalt tolka, s.k. syntolkning, aktiviteten för att eleven ska förstå sammanhanget och därmed få en möjlighet att delta i samma aktiviteter som andra. Mer information om verbalisering och ljudmiljö finns i rapporten "Med ljudet som omvärld".

En fysiskt tillgänglig miljö
Att ha en fysiskt tillgänglig miljö är en annan förutsättning för delaktighet. Mer att läsa om delaktighet i teori och praktik finns i rapporten, "Där man söker får man svar". SPSM har också ett stödmaterial kring delaktighet, "Delaktighet i skolan". Båda dessa material går att beställa kostnadsfritt eller ladda ner från från webbplats. Där finns även "Synguiden förskola" publicerad. Den innehåller förslag på hur aktiviteter och miljö kan anpassas för att öka delaktigheten. I skriften Att främja delaktighet och lärande hos barn och elever med synnedsättning kan man läsa mer om den senaste forskningen inom området.

 
Publicerat torsdag 2 juni 2022