Har ni några förslag om hur den psykologiska utredningen kan kompletteras med en pedagogisk?

Har ni några förslag om hur den psykologiska utredningen kan kompletteras med en pedagogisk?

Svar:

Psykologens bedömning beskriver kognitiva funktioner som kan ge förklaringar till inlärningssvårigheter och möjligheter. Den pedagogiska utredningen tillför en beskrivning av hur tillgänglig lärmiljön är för eleven, hur eleven fungerar i olika lärsituationer och dennes sociala skolsituation. Tillsammans ger det en bild som blir ett underlag för vidare åtgärder. När det som i det här fallet är flera professioner involverade, är det viktigt med samråd och samverkan.
Elevens och vårdnadshavarnas uppfattning om situationen är viktig att belysa. Mer information om pedagogisk utredning hittar ni i Allmänna råd på Skolverkets webbplats.
Hos oss finns ett stödmaterial för pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram på Skolverkets webbplats

Pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi


Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat måndag 25 juni 2018