Har ni förslag på lösningar för en nyanländ elev med eventuell intellektuell funktionsnedsättning?

Har ni förslag på lösningar för en nyanländ elev med eventuell intellektuell funktionsnedsättning?

Svar:

Vi rekommenderar att ni gör någon form av kartläggning av elevens kunskaper och förutsättningar, gärna i samverkan med modersmålslärare. Ta även stöd av er elevhälsas specialpedagogiska kompetens i arbetet. Därefter föreslår vi att ni har ett samtal med vårdnadshavarna utifrån vad kartläggningen visar. På Skolverkets webbplats Bedömningsportalen finns ett kapitel som handlar om kartläggning av elever med funktionsnedsättning. Här finns även en film med exempel från tre olika kommuner.

 Diagnos och skolplacering
Diagnosen intellektuell funktionsnedsättning ställs av psykolog men skolhuvudmannens beslut om skolplacering ska föregås av en samlad utredning som består av en psykologisk, pedagogisk, medicinsk och social bedömning. Om huvudmannens bedömning är att eleven har rätt att få sin utbildning efter grundsärskolans läroplan kan vårdnadshavarna ansöka om grundsärskola för sitt barn. Tills dess är det så att eleven ska läsa efter grundskolans kursplan, med anpassningar. Det är förstås viktigt att utredningen görs skyndsamt. I 7 kap. 5, 8 och 9 §§ skollagen, regleras utredning, mottagande på försök samt om integrerade elever. Om beslut tas att eleven ska läsa efter grundsärskolans läroplan men gå kvar i grundskolan, alternativt läsa från både grundsärskolans och grundskolans läroplan, kan ni ta stöd från SPSM: s Studiepaket dubbla läroplaner.

Skolverkets webbplats om grundsärskolan. Information på olika språk.


 Ytterligare stöd
Ni kan också hitta stöd om flerspråkighet och funktionsnedsättning på SPSM: s webbplats Särskilt stöd till nyanlända elever. 

Skolverkets Allmänna råd om grundsärskolan och gymnasiesärskolan kan vara av intresse, liksom deras Stödinsatser i utbildningen.
 

Publicerat torsdag 9 september 2021