Har en gymnasieelev med läs- och skrivsvårigheter rätt till kompletterande hjälpmedel?

Har en gymnasieelev med läs- och skrivsvårigheter rätt till kompletterande hjälpmedel?

Svar:

Enligt 3 kap. 3 § skollagen och allmänna råden, ska alla elever som till följd av sin funktionsnedsättning och som har svårt att nå kunskapsmålen, ges det stöd de behöver.
Elever som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi har svårt att hämta in kunskap via läsning samt förmedla sina kunskaper skriftligt.
Enligt författningarna ska dessa elever få det stöd och de anpassningar de behöver för att nå kunskapsmålen. Eleven ska få de hjälpmedel som han eller hon behöver både för att hämta in och förmedla kunskap.

Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Skollagen 3 kap. 3 §
Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat måndag 9 oktober 2017