Går det att träna bort läs- och skrivsvårigheter med lästräning?

Går det att träna bort läs- och skrivsvårigheter med lästräning?

Svar:

Läs- och skrivsvårigheter är ett övergripande begrepp som Specialpedagogiska skolmyndigheten delar in i två huvudkategorier.

 

·         Allmänna läs-och skrivsvårigheter som kan ha många olika orsaker, som till exempel koncentrationssvårigheter, annat modersmål eller mediciniska orsaker. Eftersom orsakerna till problemen skiljer sig åt, måste stödet i skolan utformas individuellt och se olika ut för olika elever. Gemensamt för elever i dessa svårigheter är att de behöver extra anpassningar och ibland särskilt stöd för att kunna nå sin fulla potential när det gäller läs- och skrivförmågan.

·         Specifika läs-och skrivsvårigheter, dyslexi, innebär en nedsättning vissa språkliga funktioner som särskilt påverkar förmågan att koppla ihop språkljud och bokstav. Dyslexi kan inte tränas bort. Däremot kan självklart elever med dyslexi med rätt träning utvecklas i sin läsning

 

Det är viktigt att känna till att en elev kan ha både allmänna läs- och skrivsvårigheter och dyslexi samtidigt.


Christer Jacobsson, tidigare docent vid Linnéuniversitetet, har tagit fram en modell som beskriver faktorer som påverkar allmänna och specifika läs- och skrivsvårigheter. Det finns mer att läsa om den  studiepaketet Läs- och skrivsvårigheter F-3

 

Mer information om läs-och skrivsvårigheter finns här:

https://www.spsm.se/funktionsnedsattningar/las--och-skrivsvarigheterdyslexi/

 

 


Publicerat onsdag 25 maj 2022