Gäller undantagsbestämmelsen i gymnasiesärskolan?

Gäller undantagsbestämmelsen i gymnasiesärskolan?

Svar:

Om det finns särskilda skäl, får läraren bortse från enstaka delar av kunskapskraven vid betygssättningen. Särskilda skäl är funktionsnedsättning eller andra liknande personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur och som utgör ett direkt hinder för att eleven ska nå ett visst kunskapskrav. Utvecklingsstörningen får bara beaktas om det finns synnerliga skäl. Kunskapskrav som rör säkerhet och som hänvisar till lagar, förordningar eller myndighetsföreskrifter ska alltid uppfyllas. Om det saknas underlag för bedömning av en elevs kunskaper på grund av elevens frånvaro, ska betyg inte sättas.
Undantagsbestämmelsen - Skolverket
Publicerat onsdag 17 oktober 2018