Gäller undantagsbestämmelsen även i idrott?

Gäller undantagsbestämmelsen även i idrott?

Svar:

Undantagsbestämmelsen kan tillämpas i alla ämnen och på alla betygsnivåer.
Så här fungerar undantagsbestämmelsen. Den får enbart användas vid själva betygsättningen. Fram tills dess ska skolan göra allt för att anpassa och skapa förutsättningar för eleven att nå målen.

Ibland får den som sätter betyget bortse från enstaka delar av kunskapskrav på grund av en funktionsnedsättning när betyg sätts. Det ska då handla om en funktionsnedsättning som inte är av tillfällig natur och som utgör ett direkt hinder för att eleven ska nå ett visst kunskapskrav. Det är den betygsättande läraren som avgör om denna bestämmelse ska användas.  Det ska vara omöjligt för eleven att nå lägst kunskapskrav för E oavsett i vilka former och i vilken omfattning det särskilda stödet ges för att du som lärare ska få använda dig av bestämmelsen.

Samråd med rektorn och andra berörda lärare om bestämmelsen ska tillämpas.

Ibland kan det finnas behov av att rådfråga en specialist för att kunna bedöma om de enstaka delar av kunskapskraven som eleven inte når beror på funktionsnedsättningen. Det kan handla om bristande kunskaper eller när det gäller simning ibland brist på ork och då kanske konditionen går att träna upp.
 
Det är alltså på skolan som man gemensamt bedömer om man tycker att det är rimligt att tillämpa undantagsbestämmelsen när det gäller simningen. Utifrån din fråga är det elevens kontakt med vattnet som ni har funderingar kring. Vad är det som hindrar eleven, hur är det kopplat till funktionsnedsättningen och går det att på något sätt att komma förbi hindret? Vad säger och tycker eleven själv?
På Skolverkets webbplats kan du läsa mer om elever med funktionsnedsättning och betygssättning. Där finns också en film om undantagsbestämmelsen.

Publicerat onsdag 21 april 2021