Finns särskild metodik för att lära sig läsa när man använder Bliss?

Finns särskild metodik för att lära sig läsa när man använder Bliss?

Svar:

Barn som har svårt att tala har också ofta svårt att lära sig läsa och skriva. De kan inte forma språkljuden själva, vilket gör det problematiskt att matcha ljuden mot olika bokstäver.  Logopeden Janna Aanstoot ( f.d. Ferreira) har skrivit en avhandling, Sounds of silence. Phonological awareness and written language in children with and without speech, som handlar om fonologisk medvetenhet, läs- och skrivförmåga och förmågor som man bör ha med sig för att få en skjuts i läs- och skrivutvecklingen.

Hon betonar vikten av en auditiv diskriminering, det vill säga förmågan att skilja små ljudenheter från varandra som exempelvis bil och pil, som ligger till grund för att man ska kunna läsa och skriva. Det är också viktigt med högre språkliga förmågor som ordförråd och grammatisk förmåga. Den fonologiska medvetenheten är central för barns läs- och skrivutveckling Men det krävs också träning i ortografi, att lära sig känna igen ord eller delar av ord visuellt.

Ett mångsidigt, varierat arbetssätt och tillgång till alternativa verktyg, bland annat talsyntes, rekommenderas. En intervju med Janna Aanstoot finns publicerad på Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats. Janice Light, logoped och professor, är tongivande för kunskapsframväxten inom AKK. I en inspelad föreläsning på Västsvenska Kommunikationskarnevalen 2013 presenterade hon sin modell för läs- och skrivinlärning för personer som använder AKK. Modellen som bygger på de senaste forskningsrönen innefattar träning i grundläggande färdigheter gällande fonologisk medvetenhet, koppling fonem-grafem, ljudsegmentering, syntes och helords-igenkänning.
 

Intervju med Janna Ferreira på vår webbplats 
Publicerat torsdag 12 maj 2016