Finns det något standardiserat material för pedagogisk utredning?

Finns det något standardiserat material för pedagogisk utredning?

Svar:

Det är inte reglerat i några författningar vad som bör ingå i en pedagogisk bedömning. Skolverket har en blankett som kanske kan vara ett visst stöd men något standardiserat formulär eller manual känner vi inte till. Några kommuner har sina manualer utlagda på webben. Stockholms stad är en av landets kommuner som har sina blanketter tillgängliga på webben. Det går kanske att hitta inspiration från någon av alla träffar du får vid en sökning men de flesta skolhuvudmän har tagit fram sina egna rutiner utefter deras förutsättningar. 
Sök på Utredning av en elevs behov av särskilt stöd (DOC), så kommer ni till Skolverkets underlag.

Blanketter på Stockholm stads webbplats

En pedagogisk utredning innebär att kartlägga och dokumentera en elevs förmågor och färdigheter, styrkor och svårigheter. Lika viktigt som att utreda elevens förutsättningar är att kartlägga den lärmiljö som eleven befinner sig i. Elevens egen upplevelse av sin skolsituation är också viktig. Det är angeläget att det ingår en redogörelse kring vilka stödinsatser som skolan har genomfört för att göra lärmiljön tillgänglig för eleven  och resultaten av dessa.

Hos oss finns ett stödmaterial för pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Den innefattar utredning på tre nivåer.
Pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Resultaten av genomförda kartläggningar, elevens individuella utvecklingsplan och åtgärdsprogram är också viktiga underlag i den pedagogiska bedömningen. Läs mer om pedagogisk utredning i Skolverkets Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram, samt mottagande i grundsärskola.
Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram på Skolverkets webbplats  

Om mottagande i grundsärskola på Skolverkets webbplats
Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat måndag 30 juli 2018