Finns det någon bra litteratur som sammanfattar dövas läs- och skrivinlärning vid misstänkt dyslexi?

Finns det någon bra litteratur som sammanfattar dövas läs- och skrivinlärning vid misstänkt dyslexi?

Svar:

På SPSM:s webbplats finns material som du kan ta stöd av tvåspråkig teckenspråkig läs-och skrivutveckling - ett material för lärare. 


Docent Carin Roos och lektor Karin Allard belyser området i sin rapport "Framgångsfaktorer i läs och skrivlärande för döva barn och barn med hörselnedsättning" (Karlstad och Örebro Universitet 2016). Rapporten finns att ladda ner 
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:903317/FULLTEXT01.pdf

Carin Roos har i sin doktorsavhandling, "Skriftspråkande döva barn" (2004) ett avsnitt som handlar om dyslexi. 
Avhandling om skriftspråkande döva barn (PDF-dokument)

Det finns också en forskningsöversikt som delvis belyser området dyslexi med titeln, "Läslära och skriftspråka. För barn med dövhet eller hörselnedsättning" ( Carin Roos, 2009). Publikationen kan laddas ner från SPSM:s webbplats


Ett material som sammanfattar dövas läs och skrivinlärning är publikationen ”Lära, utveckla och använda teckenspråk”. Materialet kan användas och vara en hjälp för att fånga barnets tidiga teckenspråksutvecklingen. Materialet kan användas som ett stödmaterial till professor Brita Bergmans forskning från 2012 om barns tidiga teckenspråksutveckling.
Barns tidiga teckenspråksutveckling finns att ladda ned som pdf. från Stockholms universitet

Barns tidiga teckenspråksutveckling


Lära, utveckla och använda teckenspråk kan laddas ned från SPSM

 


 Publicerat onsdag 5 maj 2021