Finns det läromedel och arbetssätt i bildämnet som passar alla elever?

Jag har svårt att hinna anpassa arbetsområden och dela upp på postitlappar etcetera i bildämnet. Det gäller exempelvis skulptur, analys, filmredigering, skissa, pröva ompröva och argumentera. Har upp till 30 elever och 50 min per vecka. Finns erfarenheter och läromedel som fungerar till alla elever? Även särbegåvade, nyanlända och andra med npf i gruppen (vanlig klass).

Svar:

Först till din fråga om läromedel som kan fungera för alla oavsett funktionsförmåga. Vi känner inte till något specifikt läromedel som är framtaget för att kunna möta alla elevers individuella behov, såsom vi uppfattar din undran. Däremot finns en del läromedel framtagna för vissa specifika funktionsnedsättningar eller behov.

Läromedel
På Lära förlag finns två läromedel i bild som är framtaget för att stödja elever med funktionsnedsättningar som har behov av lättläst text med tydlig layout.  De heter "Skapa bilder" och "Tolka bilder" och till båda finns en lärarhandledning. Förlaget har också en inspirationshandledning, "Skaparkraft i skolan". Du kan även gå in i söktjänsten "Hitta läromedel" på vår webbplats och söka upp läromedlen i bild där.  
Lära förlag, bildämnet

Hitta läromedel

För elever med svår synnedsättning finns framtaget ett material, Bild och form, som också har en lärarhandledning. Man köper den genom vår webbutik.

Du tog också upp att du har särbegåvade elever i din elevgrupp. På Skolverkets webbplats finns stödmaterialet "Ämnesdidaktisk stöd i bild" som gäller särskilt begåvade elever.
Ämnesdidaktiskt stöd i bild, på Skolverkets webbplats 

Organisation
Vi tänker utifrån det du skriver att en del av dina utmaningar nog handlar om de skilda anpassningar som elever i gruppen behöver, och hur du ska organisera din undervisningen utifrån detta. Här handlar det mer om hur ni på skolan hanterar extra anpassningar i olika skolsituationer. Det en större fråga som inte har ett enkelt svar eftersom det beror på de individuella behoven som finns i just din elevgrupp och hur man på skolan arbetar för en tillgänglig lärmiljö för alla elever. Hur arbetar elevhälsan på din skola med extra anpassningar? Finns det möjlighet att du tillsammans med specialpedagog på skolan diskuterar elevernas behov av anpassningar i ämnet? 

Extra anpassningar
Ett förhållningssätt är att vissa extra anpassningar alltid kan vara tillgängliga, möjliga att använda för den som önskar. Det kan till exempel handla om bilder och strukturerad text som kan tydliggöra instruktioner och arbetsgång i ett nytt moment. Timstock eller andra digitala verktyg som talsyntes eller appar för skannerfunktion och tal- till text är bra verktyg. Det är anpassningar som kan vara helt nödvändiga för några, ett stöd för många och det är inget problem att det finns tillgängligt för övriga som inte har behovet av dem.
För din del blir en del av arbetet med extra anpassningar för några elever i stället en del av den ledning och stimulans som du ger hela elevgruppen.

Ett annat sätt är att du planerar ett område efter principen parallella spår, det vill säga du presenterar ett par olika sätt att arbeta med uppgiften som skulle kunna fungera utifrån olika elevers behov och så väljer eleverna själva sedan hur de vill utföra arbetet.

Fortbildning
Till sist, på vår webbplats finns ett par stödmaterial där ni på skolan kan hitta stöd, dels för arbetet med extra anpassningar, dels när det gäller förhållningssätt och anpassningar för elever med NPF-problematik. Stödmaterialen, Stödmaterial extra anpassningar samt Studiepaket NPF, innehåller filmer, texter, länktips och diskussionsfrågor.
Publicerat onsdag 9 maj 2018 Granskat måndag 25 juni 2018