Finns det forskning kring den psykiska och fysiska hälsan hos ungdomar i gymnasiesärskolan?

Vi ska starta ett projekt ska stödja hälsofrämjande och förebyggande åtgärder när det gäller elever på gymnasiesärskolan. Vi undrar vad det finns för forskning kring psykisk och fysisk hälsa för denna elevgrupp.

Svar:

Vi känner tyvärr inte till någon specifik forskning kring frågeställningen. Det är också svårt att hitta relevant internationell forskning kring denna elevgrupp då vi ju är rätt unika i Sverige att ha den skolformen. Men vi har några förslag nedan att gå vidare med, förhoppningsvis kan ni här hitta uppgifter som är användbara för er:

Folkhälsomyndighetens hälsoenkät
Ett tips är att titta på rapporten från Folkhälsomyndighetens hälsoenkät, som har en bred ingång till psykisk hälsa hos personer med respektive utan funktionsnedsättningar i Sverige.  Enkäten är representativ för befolkningen i Sverige. Främst från s 53 och framåt kan ni hitta intressanta information.
En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken 2011-2016 på regeringens webbplats

CHILD, forskning i barnens tjänst
Ett annat förslag är att gå in och titta på CHILD, som bedriver forskning kring barn och ungdomar i behov av särskilt stöd vid Jönköping University. Du hittar CHILD.s aktuella forskning, artiklar och även filmade föreläsningar på webbplatsen för forskningen. En beskrivning av en pågående studie i CHILD, kring ungdomar  i grundsärskolan, är "Självrapporterad delaktighet för ungdomar med funktionsnedsättningar och långvariga ohälsotillstånd." Du kan också se en filmad föreläsning av Mats Granlund som leder CHILD, och som handlar om välbefinnande hos ungdomar med flerfunktionsnedsättning.
Forskning i CHILD

Självrapporterad delaktighet för ungdomar med funktionsnedsättningar och långvariga ohälsotillstånd


Avhandlingar och rapporter som kan vara av intresse
Arvidsson, J. (2016). Sysselsättning och social rättvisa. Doktorsavhandling, Akademin för hälsa och välfärd, Högskolan i Halmstad.
Mineur, T. (2013). Skolformens komplexitet – elevers erfarenheter av skolvardag och tillhörighet i gymnasiesärskolan, Doktorsavhandling, Högskolan i Halmstad, Institutet för handikappvetenskap.
Olin, E. (2003). Uppbrott och förändring – när ungdomar med utvecklingsstörning flyttar hemifrån. Avhandling vid institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.
Ringsby Jansson, B. (2002). Vardagslivets arenor. Om människor med utvecklingsstörning, deras vardag och sociala liv. Avhandling vid institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.Publicerat onsdag 28 oktober 2020