Finns det en diagnos kompenserad dyslexi?

Finns det en diagnos kompenserad dyslexi?

Svar:

Kompenserad dyslexi existerar inte som diagnos. Dyslexi är en funktionsnedsättning vars grundorsak är nedsättningar i det fonologiska systemet. Det får konsekvenser för individens avkodnings- och stavningsförmåga. En nedsättning i det fonologiska systemet behöver inte ha någon direkt koppling till individens språkförståelse. Många personer med dyslexi har svårt med läsningen men har bra språkförståelse.

Kompenserad dyslexi används ibland i vardagligt tal som begrepp när personer med dyslexi genom intensiv träning har utvecklat sin avkodningsförmåga så pass bra att det inte längre finns några märkbara lässvårigheter. Svårigheterna med stavningen är däremot mer bestående. Att få ett bra resultat på läsförståelsetest kan vara ett resultat av intensiv övning.
Publicerat tisdag 22 oktober 2019