Behövs två oberoende psykologutredningar vid beslut om mottagande i grundsärskolan?

Behövs två oberoende psykologutredningar vid beslut om mottagande i grundsärskolan?

Svar:

I Skolverkets Allmänna råd Mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan finns information om komplettering av utredningsunderlaget. Följande text finns på sidan 22. 

"Finns det tveksamheter eller oklarheter i utredningen, till exempel att den inte ger svar på vad som efterfrågats, eller att den i övrigt inte håller tillräcklig kvalitet, är det viktigt att kommunen ser till att kompletterande uppgifter hämtas in. Innan ett beslut kan fattas om att en elev kan tas emot i grundsärskolan eller gymnasiesärskolan behöver de olika delarna i utredningen tillsammans ge en samlad bild av eleven". 

Publicerat torsdag 19 maj 2022