Behöver tips på läromedel för två nyanlända elever.

Jag undervisar två elever på högstadiet med både skild och lika problematik. Likheterna är: båda är nyanlända (2-3 år i Sverige) har svenska som sitt andraspråk, båda är på förskoleklass eller möjligen årskurs ett-nivå vad gäller läsning. En av eleverna har en grav hörselnedsättning. Jag skulle behöva tips på bra läromedel gällande läsning för dessa två elever.

Svar:

Vi ska ge några olika förslag men börjar med några tankar angående hörselfrågan.

Hur ser det ut med hörselhjälpmedel?
Det är viktigt att få del av elevernas ”hörselresa” det vill säga; när fick de förutsättningar att höra med hörhjälpmedel och hur har deras språkutveckling sett ut på första språket? På vilket sätt använder de sig av hörhjälpmedel för att optimera förutsättningar för att tillgodogöra sig en fungerande kommunikation och språkutveckling? Ni bör efterfråga stöd från skolhuvudmannens hörselpedagog först, för att få tillgång till ett nära stöd i ert arbete.

Kartlägg med audiogram
Kartläggningen är oerhört viktig och då behöver man också medicinsk se elevernas audiogram för att få en bild av vilka språkljud de har möjlighet att höra eller inte. Eleverna behöver lära sig de ljud som de har liten möjlighet eller ingen alls att höra. Här finns många möjligheter med hörsel-teknik att få sin egen röst direkt in i hörapparat genom att använda FM-system eller slinga samt mikrofon.

Läppavläsning är centralt
Likaså behöver elever med hörselnedsättning en bra avläse-bild, det vill säga att kunna läpp-avläsa i kombination med teknik. En pedagog som jobbar direkt med detta är att önska. Självklart kan detta kompletteras med program och appar i sin tur, då blir det också viktigt att stämma vilken typ av röst som eleven föredrar utifrån sin hörselnedsättning. Ska vi använda en kvinnlig röst eller en mer manlig röst?

Kombinera metoder i läsinlärningen
Professor Birgitta Sahlén trycker på att elever med hörselnedsättning behöver jobba både med helordsmetod och ljudning. Carin Roos trycker också på att alltid vara medveten som pedagog om det visuella stödet, oavsett ålder. Det stödjer det auditiva pusslet som läggs för eleven med hörselnedsättning. Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) är också ett användbart stöd i arbetet med läsinlärning där till exempel handalfabetet tillsammans med ord och ljud får elever att tillgodogöra sig läsinlärning med både se höra och göra (genom att bokstavera orden för hand).

Främjande metoder
Vi tänker också på några saker som främjar språkutvecklande undervisning för nyanlända elever. Anna Kaya lyfter cirkelmodellen med beskrivande genren. En filmsekvens med Cirkelmodellens arbetsgång finns på Skolverkets Youtubekanal.

Att i kombination med cirkelmodellens metodik använda visuellt stöd som till exempel TAKK, bilder, tankekartor kan vara till hjälp. Om olika bildstöd på SPSM:s webbplats.

Pappas appar är en söktjänst för att hitta pedagogiska applikationer

I vår söktjänst Hitta läromedel, kan du med hjälp av olika filtreringar söka läromedel som är lämpliga.Publicerat onsdag 21 april 2021