Är stödet till eleven extra anpassningar eller särskilt stöd?

En av våra elever i årskurs fem har stora behov av extra anpassningar. Dessa ges i klassrummet av resursperson och lärare, och då fungerar det bra, eleven når kunskapskraven. Det vi diskuterar är om detta är extra anpassningar eller särskilt stöd. Eftersom eleven är så beroende av sina anpassningar och dessa kommer att vara bestående över tid, så kanske det är viktigt att skriva in dem i ett åtgärdsprogram. Det kanske är större chans att anpassningarna tas på allvar även på andra stadier i framtiden, om de beskrivs som ett särskilt stöd.

Svar:

Det är inte alltid helt tydligt vad som är extra anpassningar och särskilt stöd, det kan variera lite från skola till skola. Eftersom det fungerar för eleven i nuläget, så är kanske inte frågan "brännande" just nu, det är vid övergången till högstadiet som det är så viktigt att anpassningarna får följa med. Ni har i så fall tid på er att arbeta fram beskrivningar över vad era extra anpassningar innebär.

Särskilt stöd till elever som på sikt kan få svårt att nå målen
Det som skulle tala för att det stöd eleven får kan kallas särskilt stöd, är som du beskriver, tidsaspekten. På sidan 12 i de Allmänna råden för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram står att elever som har "andra svårigheter" och som på sikt kan få svårt att nå målen, kan behöva extra anpassningar eller särskilt stöd. På sidan 46 i samma material står att stödet inte ska dras in så fort eleven når målen.
Allmänna råden för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Skolan avgör vad som är det ena eller andra

Det är ändå ni som tillsammans måste komma överens om vad som är det ena eller det andra. Om eleven ska ha särskilt stöd, ska rektorn se till att elevens behov utreds, och ett åtgärdsprogram ska beslutas av rektor.
Vi föreslår att ni använder er av vårt stödmaterial om Extra anpassningar, och förtydligar för er själva vad som är vad på just er skola. I det sammanhanget är det också fördelaktigt om ni kan ha kommunikation kring detta med fler skolor i kommunen och försöka uppnå samsyn.

Stadieövergångar
Sedan handlar det om kommunikationen i övergången till högstadiet. I Skolverkets stödmaterial Övergångar inom och mellan skolor och skolformer, står på sidan 22 om vikten av att finna former för informationsöverföring. Det ska inte vara någon skillnad i dignitet vad gäller extra anpassningar eller särskilt stöd. Båda är avsedda för elever som riskerar att inte nå målen utan detta stöd.
Publicerat onsdag 14 november 2018