Är stödet till eleven extra anpassningar eller särskilt stöd?

Är stödet till eleven extra anpassningar eller särskilt stöd?

Svar:

Skillnaden mellan stödformerna extra anpassningar och särskilt stöd handlar om några olika faktorer, exempelvis om hur ingripande och omfattande stödinsatsen är. Stöd som kan ges i den ordinarie undervisningen av de pedagoger som undervisar klassen, räknas till extra anpassningar. Ofta handlar stödet om digitala verktyg, anpassade läromedel, hjälp att komma igång med uppgifter, möjligheter till paus i arbetet eller liknande.

Om stödet är mer ingripande, till exempel en elevassistent som stöder eleven under skoldagen eller ett långvarigt stöd av speciallärare utanför klassens vanliga undervisning, handlar det om särskilt stöd.
 

Tidsaspekten
Enstaka specialpedagogiska insatser under en kortare tid räknas inte som särskilt stöd, utan är stöd i form av extra anpassningar. 
Du kan läsa mer om extra anpassningar och särskilt stöd i Skolverkets reviderade allmänna råd:

Att möta elevens behov
Det är alltså inte en helt knivskarp gräns mellan vad som är extra anpassningar och vad som är särskilt stöd. En elev kan ha både extra anpassningar och särskilt stöd samtidigt. I viss mån handlar det också om förutsättningar, hur skolan har organiserat undervisningen för alla elever. I en klass där man av olika skäl har hög personaltäthet, exempelvis arbetar med tvålärarsystem, skulle bedömningen kunna bli att eleven behov av stöd kan mötas av pedagogerna i klassrummet. Stödet handlar då om extra anpassningar. I en annan situation där en lärare har ensam ansvar för undervisningen i klassrummet, kan elevens behov behöva mötas av en elevassistent som finns i klassrummet för att ge riktat stöd. Det här är ett mer ingripande stöd och ska då ses som en form av särskilt stöd. Vi behöver alltså utgå från elevens situation och titta på hur lärmiljön kan utformas för att möta behoven på bästa sätt.Dokumentera stödet
I de årskurser där en individuell utvecklingsplan skrivs ska elevens extra anpassningar dokumenteras där. Extra anpassningar är en form av stöd som inte går att överklaga, till skillnad från särskilt stöd, och skall inte skrivas in i ett åtgärdsprogram. I det fall ni ser behov av åtgärdsprogram för er elev ska det finnas en utredning som visar att extra anpassningar inte är tillräckligt utan att eleven har behov av ett mer fördjupat stöd.

I Skolverkets stödmaterial "Stödinsatser i utbildningen" finns många konkreta exempel på hur arbetet kan gå till och på hur det också kan dokumenteras.
Stödinsatser i utbildningen, Skolverkets webbplats 


Information vid stadieövergångar


Hur informationen vid övergången till nytt stadium ska hanteras är också en viktig fråga. I Skolverkets stödmaterial Övergångar inom och mellan skolor och skolformer, står på sidan 22 om vikten av att finna former för informationsöverföring. Det ska inte vara någon skillnad i dignitet vad gäller extra anpassningar eller särskilt stöd. Båda är avsedda för elever som riskerar att inte nå målen utan detta stöd.Publicerat tisdag 5 juli 2022