Är det vedertaget att använda ordet intellektuell funktionsnedsättning?

Är det vedertaget att använda ordet intellektuell funktionsnedsättning för ordet utvecklingsstörning?Används ordet stödassistent i skolan istället för habiliteringsassistent?

Svar:

Det finns flera olika begrepp som i dagsläget används synonymt med utvecklingsstörning, däribland intellektuell funktionsnedsättning. Kognitiv funktionsnedsättning är ett annat.

Flera begrepp används samtidigt
Att olika begrepp för en funktionsnedsättning används samtidigt kan skapa en viss osäkerhet kring om något av dem kanske är föråldrat och bör undvikas. När det gäller de två begreppen du tar upp i din fråga så används båda idag i lite olika sammanhang. Det beror på att vi i Sverige använder oss av två olika internationella klassificeringssystem som översatts till svenska.  

Två diagnosmanualer
I den manual som ofta används av läkare och psykologer vid diagnostisering, DSM-5, används begreppet intellektuell funktionsnedsättning. ICD-10 är ett annat internationellt system för statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem. I den används begreppet psykisk utvecklingsstörning. Båda begreppen kan alltså användas i dag och man ser ibland också att man använder båda, det ena begreppet inom parantes, för att det inte ska bli något missförstånd om vad man menar.

Lagstiftningen
I lagstiftningen, exempelvis skollagen och lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS), används fortfarande begreppet utvecklingsstörning. Socialstyrelsen förordar dock en övergång till begreppet intellektuell funktionsnedsättning. Vi  använder därför just nu båda begreppen jämbördigt. Utbildningsdepartementets utredning, S0U 2021:11, Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven -aktivt stöd-och elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning  föreslår att begreppet ändras till intellektuell funktionsnedsättning
 i lagstiftningen. 

Utbildningsdepartementet 

Olika sätt att benämna assistenter
När det gäller din fråga om hur assistenter benämns inom skolans verksamhet, så stöter vi sällan på någon av beteckningarna stödassistent eller habiliteringsassistent. Däremot är benämningen resursperson eller elevassistent vanligt. Skolans uppdrag handlar ju om elevernas kunskapsutveckling och när en elev behöver stöd för att nå måluppfyllelse kan en resursperson eller elevassistent vara en av formerna för särskilt stöd. Assistenten är då en av skolpersonalen och har ett pedagogiskt uppdrag.
 
Det kan också vara så att en elev har behov av assistans av andra skäl än de pedagogiska, till exempel av medicinska skäl, för att klara vardagliga situationer eller för kommunikation. Då förekommer begreppet personlig assistent. I de flesta fall har man som personlig assistent sin anställning utanför skolan även om man också finns nära eleven under skoldagen.
 

Publicerat onsdag 17 november 2021