Är det vanligt att barn som är helt blinda sedan födseln har ett beteende som liknar autism?

Är det vanligt att barn som är helt blinda sedan födseln har ett beteende som liknar autism?

Svar:

Detta är en komplex fråga. Barn som har en blindhet sedan födseln kan ha ett annorlunda beteende, till exempel stereotypa rörelsemönster, tendenser att fastna i olika aktiviteter och försenad lekutveckling. Detta kan ingå den normala utvecklingen hos ett barn med blindhet och handlar då inte alls om någon autismspektrumstörning. Det annorlunda beteendet, som ibland kallas blindismer, brukar avta i takt med barnets allmänna mognad och utgör inte något direkt hinder i barnets utveckling.

Några har en autismspektrumstörning
Dock finns det även barn med blindhet som har en autismspektrumstörning. Flera studier inom området visar att ungefär en tredjedel av alla barn som föds med blindhet har autism. Det är en siffra som förefaller relativt konstant över tid. När man har studerat prematurfödda barn med blindhet har man sett att upp till två tredjedelar av dessa barn har autism.

Beteendemönstren kan vara likartade
Idag är man enig om att beteendemönster hos barn med blindhet och barn med autism kan verka väldigt lika. Det är oerhört viktigt att kunna skilja blindismer från autism. Forskningen inom området poängterar att blindhet i sig inte orsakar autism. Dock är hjärnskada i kombination med blindhet en klar riskfaktor för autism. Om barnet har en kognitiv nedsättning försvåras utvecklingen ytterligare av blindheten och autismspektrumtillstånd kan vara en följd. Finns prematuritet med i bilden är detta en ytterligare riskfaktor. Barn med blindhet som har näthinneavlossning på grund av prematuritet (ROP) löper risk för många olika utvecklingsavvikelser där autism kan förekomma.

Utredning vid Resurscenter syn
Om man inte har erfarenhet av normalutvecklingen hos barn med blindhet är det svårt att göra en tillförlitlig bedömning av om barnet har autism eller inte. Därför bör barn med synnedsättning eller blindhet där denna frågeställning finns, utredas av Resurscenter syn som är en del av Specialpedagogiska skolmyndigheten. På Resurscenter syn i Stockholm och Örebro finns erfarenhet och kunskap om barn med synnedsättning och blindhet, med eller utan ytterligare funktionsnedsättning. På SPSMs hemsida finns mycket att läsa samt möjlighet att söka specialpedagogiskt stöd via ett sökformulär.  

Litteratur:
De Verdier, K.(2018). Children with blindness: Developmental aspects, comorbidity and implications for education and support. Avhandling, Stockholms universitet, Specialpedagogiska institutionen
 
Johansson, I-B. (2002). Annorlunda men funktionellt beteende. ISBN:91-7265-468-6, Stockholms universitet

Ek, U. (2000). Children with visual disorders. ISBN 91-7265-051-6, Stockholms universitet.

Ek, U. (2005).  Pring, L (ed.). (2004). Autism and Blindness: Research and Reflections. ISBN-10: 1861564449, ISBN-13: 978-1861564443, John Wiley & Sons. Publicerat onsdag 12 maj 2021