Är det inte ologiskt att elever inte får använda sina alternativa verktyg i provsituationen?

Vad säger ni om att elever får använda sin miniräknare eller få text uppläst under de nationella proven? Som lärare tycker jag att det är helt ologiskt att de plötsligt inte ska få använda sina alternativa verktyg vid bara detta enda tillfälle.

Svar:

Det kan aldrig vara rätt att utsätta en elev för ett prov som man på förhand vet att den kommer att misslyckas med. En av de större pedagogiska sanningarna är att man lär av att lyckas!

Nationell statistik
De nationella proven är betygsstödjande men främst till för nationell statistik. Denna används för att se hur undervisningen fungerar, för att se förändringar över tid och för att jämföra resultat mellan olika områden och huvudmän. Det kräver att proven har samma struktur. De nationella proven är hårt reglerade i utformningen just för att vara jämförbara. Dagens nationella prov anpassas därför inte i tillräcklig utsträckning för elever med vissa funktionsnedsättningar. Det finns många exempel på när elever redan från start går mot ett misslyckande av proven då instruktionerna för genomförandet helt enkelt inte möjliggör något annat.

Vårt uppdrag på Specialpedagogiska skolmyndigheten
Ett av våra uppdrag har under många år varit att bygga upp kompetens kring digitala verktyg för elever med funktionsnedsättning. Syftet med dem är att motverka funktionsnedsättningar och ge elever möjligheter att både ta in och redovisa kunskap utan att vara hindrade av sin funktionsnedsättning.
När de digitala verktygen fungerar väl för en elev, kan det leda till att de hinder för inlärning som funktionsnedsättningen annars leder till försvinner. Eleven uppnår autonomi och kan ta in och redovisa kunskap som alla andra elever, oavsett om svårigheterna handlar om att läsa, skriva, tala eller utföra matematiska operationer.
Dessa verktyg har varit elevens väg till kunskap under skoltiden. De kommer att vara elevens verktyg i framtiden, i studier och i yrkesliv. Det är för oss en självklarhet att eleverna ska använda sina alternativa verktyg i alla situationer som handlar om kunskapsbedömning. För bedömning av vissa separata förmågor kan situationen vara en annan.
Digitalt lärande på vår webbplats


Enligt diskrimineringsombudsmannen (DO) är bristande tillgänglighet en diskrimineringsgrund. DO skriver: När en person missgynnas genom att en verksamhet inte vidtar skäliga åtgärder för tillgänglighet för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning kan detta utgöra diskriminering.
Bristande tillgänglighet på DO:s webbplats
Publicerat fredag 1 april 2022