Proaktivt stöd för en likvärdig utbildning

Våren 2017 startade ett pilotprojekt på Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) som ska identifiera och söka upp skolhuvudmän med stora specialpedagogiska utmaningar. Syftet är att pröva och utvärdera ett proaktivt arbetssätt där specialpedagogiskt stöd och SIS-medel samverkar i arbetet med skolhuvudman.

Projektets mål 

Projektmålet är att få ett beslutsunderlag för att kunna ta ställning till om det prövade arbetssättet ytterst ökar möjligheterna för eleverna att få en likvärdig utbildning, mer specifikt svarar mot nedanstående två mål:

  • att vi har urvalskriterier för att identifiera skolhuvudmän med stora specialpedagogiska utmaningar
  • att processerna inom specialpedagogiskt stöd och statsbidrag kan användas i samverkan i stödet till skolhuvudman

Metod 

Under pilotprojektet kommer ett antal skolhuvudmän från olika delar av Sverige både erbjudas specialpedagogiskt stöd och stöd i planeringen av ett utvecklingsprojekt under ett år. Rådgivare och handläggare från SPSM kommer att delta samt en följeforskare.

Projektperiod

Projektet startade i februari 2017 och pågår till november 2018. Inom projekttiden ryms planering, genomförande av pilotprojekt och utvärdering.

Publicerat onsdag 5 april 2017 Granskat fredag 5 oktober 2018