Elevhälsan – ett stöd för likvärdig utbildning

På Specialpedagogiska skolmyndigheten pågår en satsning för att förbättra skolors elevhälsoarbete.

En inventering har genomförts som visar på behov av kunskap i de styrdokument som rör elevhälsans arbete. Det framkommer även att elevhälsan som arbetsenhet ofta tycks ha ett otydligt uppdrag och att det finns ett behov av stöd kring samsyn och samverkan för det gemensamma uppdraget i skolans elevhälsoarbete. Flera behov synliggörs framför allt på organisationsnivå där styrning och struktur för rektor och elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete behöver stärkas. Inventeringen visar även behov av gemensamma arbetsverktyg, det vill säga strategier, modeller, metoder och teorier, som kan användas som stöd i arbetet med skolans utmaningar.

Sammanfattningsvis tydliggörs ett stort behov av ett systematiskt elevhälsoarbete över tid kring hälsa och lärande för ökad måluppfyllelse i skolan. Det tydliggörs även ett behov av stärkta strukturer för att kontinuerligt och systematiskt kunna följa upp elevhälsans arbete i riktning mot de nationella målen.

Projektets mål

Målet med projektet är att utarbeta ett kompetensutvecklingspaket med webbinformation, dialogkonferenser, stödmaterial och en FoU-skrift.

Effekterna av projektets olika insatser och material förväntas bli att målgruppen fördjupar och vidareutvecklar diskussioner och arbetssätt inom skolans förebyggande och hälsofrämjande arbete.

Projekttid

Projektet inleddes i september 2015 och avslutas i september 2018.

Tidigare publicerade nyheter om projektet och den nätbaserade kursen för rektorer och elevhälsoteam:

Publicerat tisdag 22 december 2015 Granskat fredag 5 oktober 2018