Språkstörning ur ett flerspråkighets­perspektiv

För barn som lever i miljöer utan jämnåriga svensktalande kamrater och utan kamrater att dela modersmål med har förskolan och skolan stor betydelse för utveckling av barnens båda språk. I seminariet lyfter Eva-Kristina Salameh, med.dr. och leg. logoped frågor om vilken kunskap som behövs för att stötta elevers flerspråkiga utveckling. Hon forskar om språkstörning i kombination med flerspråkighet, främst hos svensk-arabiska barn och har utvecklat metoder för bedömning och intervention av flerspråkiga barn med språkstörning. I seminariet presenterar Elisabeth Lindén, från Specialpedagogiska skolmyndighten ett kartläggningsmaterial med 15 olika språk. Materialet syftar till att kartlägga elevers förmåga till avkodning och läsning på sitt modersmål och att upptäcka de elever som inte kommit så långt i sin fonologiska utveckling. Inspelningar från Lika värde-konferensen, februari 2014.

Del 1 Eva-Kristina Salameh

Del 2 Elisabeth Lindén

Publicerat måndag 8 september 2014 Granskat tisdag 29 mars 2016