Delaktighet i teori och praktik

Delaktighet är inte statisk eller individuell utan något som förhandlas och förändras. I detta seminarium fokuserar Tove Söderqvist Dunkers och Kristina Szönyi fil.dr., Specialpedagogiska skolmyndigheten, på delaktighetens olika innebörder i teori och praktik i skolans vardag. En modell för delaktighet presenteras. Den har utvecklats för att fungera som ett stöd i arbetet med att stärka elevers delaktighet i skolans olika aktiviteter och kulturer. Strukturen bidrar till att synliggöra delaktighetens komplexitet och därigenom upptäcka barriärer, skapa förutsättningar för elevers delaktighet och även för att följa upp insatser som är gjorda. Inspelning från Lika värde-konferensen, februari 2014.

Publicerat måndag 8 september 2014 Granskat tisdag 29 mars 2016