Videoföreläsningar

Här hittar du de föreläsningar som filmades under Lika värde-konferensen i februari 2014.

From Special Needs to Equity (Från särskilt stöd till rättvisa)

Alan Dyson är professor i utbildningsvetenskap vid universitetet i Manchester. Han menar att grunden till en likvärdig utbildning finns i ett jämlikt samhälle. Dyson var en av huvudföreläsarna vid Specialpedagogiska skolmyndighetens konferens Lika värde den 3–4 februari 2014.

Det finns även en kort intervju med Alan Dyson.

IT och appar - när läsningen glappar

Hur kan ny teknik och alternativa verktyg ge personer med funktionsnedsättningar nya lärmöjligheter när det gäller att läsa och skriva? Idor Svensson, docent i psykologi vid Linnéuniversitetet, ger en inblick utifrån sitt forskningsprojekt där elever i skolan systematiskt fått pröva olika appar i mobiltelefoner eller i pekplattor. Tillsammans med Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog från Mölndals kommun beskriver sina erfarenheter av att använda digitala verktyg för att öka elevers delaktighet samt stödja läs- och skrivfärdigheter.

Språkstörning ur ett flerspråkighetsperspektiv

För barn som lever i miljöer utan jämnåriga svensktalande kamrater och utan kamrater att dela modersmål med har förskolan och skolan stor betydelse för utveckling av barnens båda språk. I seminariet lyfter Eva-Kristina Salameh, med.dr. och leg. logoped frågor om vilken kunskap som behövs för att stötta elevers flerspråkiga utveckling. Hon forskar om språkstörning i kombination med flerspråkighet, främst hos svensk-arabiska barn och har utvecklat metoder för bedömning och intervention av flerspråkiga barn med språkstörning. I seminariet presenterar Elisabeth Lindén, från Specialpedagogiska skolmyndighten ett kartläggningsmaterial med 15 olika språk. Materialet syftar till att kartlägga elevers förmåga till avkodning och läsning på sitt modersmål och att upptäcka de elever som inte kommit så långt i sin fonologiska utveckling.

Del 1 Eva-Kristina Salameh

Del 2 Elisabeth Lindén

Yngre barns tvåspråkighet, svenskt teckenspråk och svenska

Hur går det till när yngre barn blir tvåspråkiga och hur kan pedagoger stötta tvåspråkiga elevers språkutveckling i de båda språken? Under seminariet kommer olika aspekter av de frågeställningarna att lyftas. Seminariet utgår från fil.dr. Emelie Cramér-Wolraths avhandling om hur föräldrar och hur yngre barn stöttar tillägnandet av tvåspråkighet. Specialpedagogerna Karin Vegerfors och Helena Foss Ahldén vid Specialpedagogiska skolmyndigheten, har i många år arbetat med yngre elevers tvåspråkighetsutveckling och delar med sig av sina erfarenheter.

Del 1 Emelie Cramér-Wolrath

Del 2 Helena Foss Ahldén

Del 3 Karin Vegerfors

Betyg och bedömning - alla elevers rätt att nå målen

Seminariet behandlar frågor om betyg och bedömning när det gäller alla elevers rätt att få en kvalitativt god utbildning och att nå utbildningens mål. Utifrån ett formativt perspektiv på bedömning möts forskning och beprövad erfarenhet i ett samtal om hur elever i behov av särskilt stöd ska kunna nå målen. Anders Holmgren, utvecklingsledare presenterar forskning om lärande bedömning och hur Borås Stad arbetar med bedömning. Rådgivarna Wern Palmius och Lennart Rådbrink, Specialpedagogiska skolmyndigheten diskuterar i seminariet skolans långtgående skyldigheter att möta elever med funktionsnedsättningar i deras behov av anpassningar och stöd. Åtgärdsprogrammens möjligheter och dilemman diskuteras.

Del 1 Wern Palmius och Lennart Rådbrink

Del 2 Anders Holmgren

Inkluderande undervisning i praktik och forskning

Vad fungerar? Vad fungerar inte? Det är frågor som är enkla att ställa men mer komplicerade att besvara. Vi behöver en djupare förståelse för de komplexa lärandeprocesser som utspelar sig i klassrummen. Med utgångspunkt från konkreta aktiviteter i Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning i Danmark fokuserar detta seminarium på utveckling av ett "inkluderingsredskap" som på flera nivåer kan understödja inkluderande processer i klassrummet – och på hur en praxisbaserad forskning kan utveckla kunskap om tanketeknologier, strategier, metoder och redskap att använda i en inkluderande undervisning. Föreläser gör Susan Tetler, professor och forskningsprogramledare, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet.

Delaktighet i teori och praktik

Delaktighet är inte statisk eller individuell utan något som förhandlas och förändras. I detta seminarium fokuserar Tove Söderqvist Dunkers och Kristina Szönyi fil.dr., Specialpedagogiska skolmyndigheten, på delaktighetens olika innebörder i teori och praktik i skolans vardag. En modell för delaktighet presenteras. Den har utvecklats för att fungera som ett stöd i arbetet med att stärka elevers delaktighet i skolans olika aktiviteter och kulturer. Strukturen bidrar till att synliggöra delaktighetens komplexitet och därigenom upptäcka barriärer, skapa förutsättningar för elevers delaktighet och även för att följa upp insatser som är gjorda.

Publicerat måndag 8 september 2014 Granskat tisdag 8 mars 2016