Nätverk på nätet

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har inlett ett utvecklingsprojekt för att pröva en nätbaserad stödform som är tänkt att ge möjlighet till både kollegialt lärande, erfarenhetsutbyte och riktade stödinsatser från myndigheten. Tanken är att kunna erbjuda en digital mötesplats som uppmuntrar samarbete mellan deltagarna. En plattform för utbyte av erfarenheter, idéer, material, metoder och andra framgångsfaktorer, men också en plats där den som kört fast kan få råd från SPSM.

En pilotstudie av modellen kommer att genomföras med hjälp av deltagare, som använder myndighetens Studiepaket NPF när de leder kompetensutveckling av arbetslag i skola och förskola.

Projektets mål

Mål för projektet är att ta fram underlag för en behovsbeskrivning av en tjänst för digitala nätverk mellan studiehandledare för Studiepaket NPF och att utveckla, driftsätta och testa en pilotversion av tjänsten.

En slutrapport ska beskriva behov och nytta samt begränsningar och möjligheter med tjänsten. Den ska definiera kriterier för om, när och hur SPSM ska vara aktiv i digitala nätverk för målgruppen. Rapporten ska utgöra ett underlag för att besluta om myndigheten bör utveckla en nätverksplattform för kollegialt utbyte med inslag av specialpedagogisk rådgivning.

Metod

Projektet ska genomföra en pilotstudie, med syfte att pröva en stödform där Specialpedagogiska skolmyndigheten aktivt medverkar i digitala nätverk. Ett antal personer som använder studiepaket NPF i skolutvecklingsarbete kommer att få möjlighet att delta i pilotstudien.

Idén prövas i fyra steg:

  1. Behov: Samla in erfarenheter från användare.
  2. Form: Funktioner och struktur bestäms efter behovsinventering.
  3. Drift: Pilot med tänkt målgrupp testas.
  4. Utvärdering: Genomförs med deltagare under slutfasen.

Projekttid

Projektet startade i februari 2017 och avslutas i november samma år.

Publicerat fredag 7 april 2017 Granskat fredag 9 juni 2017

Projektledare

Anders Andersson

010 473 54 91 Skicka e-post