Vad främjar en god läs- och skrivutveckling?

Ann-Katrin Swärd har i sin avhandling "Att säkerställa skriftspråklighet" studerat Wittingmetodens tillämpning i några olika lärandemiljöer samt analyserat vad som i lärarnas undervisning och i elevernas lärande främjar en god läs- och skrivutveckling.

Den föreslagna teorin har grundats utifrån vad som händer, när några erfarna lärare och deras elever, i fyra olika lärandemiljöer, tillämpar Wittingmetoden i läspedagogiskt arbete. En Grounded Theory-studie syftar till, att utifrån ett valt fält, generera en teori om hur personerna i detta fält hanterar och löser sina problem, i detta fall läs- och skrivundervisning.

Syftet med föreliggande avhandling är att studera Wittingmetodens tillämpning i några olika lärandemiljöer, samt att analysera vad som i lärarnas undervisning och i elevernas lärande främjar en god läs- och skrivutveckling. Ett vidare syfte är att generera en teoretisk förståelse för hur lärare bidrar till elevers läs- och skrivutveckling. Genom att observera och analysera det lärande som pågår, begreppsliggörs lärares och elevers arbete med skriftspråklighet med hjälp av Grounded Theory.

Resultatet visar hur lärarna på ett systematiskt och strukturerat sätt arbetar med att säkerställa varje elevs läs- och skrivutveckling. Detta görs genom vad som här benämns 'medveten arrangering'. Lärarna visar förmåga att anpassa sig till situationer, material, tid och rum utan att förlora de långsiktiga målen. De använder sig av och utvecklar tre kompetenser: 'jag', 'du', och 'vi' - vilka uttrycks genom dokumentation, reflektion och i nära samverkan med eleverna och deras familjer. Det diagnostiska arbetssätt som Wittingmetoden visade sig innehålla tillåter lärare att följa elevens läs- och skrivutveckling. Lärare, elever och läspedagogisk procedur visade sig vara i konstant samverkan. En annan viktig faktor var lärarnas etiska hållning och tro på varje elevs lärande. Wittingmetodens innehållsneutrala språkstrukturer och lärarkompetens kan ses som friskfaktorer i läspedagogiskt arbete, då dessa visade sig ha betydelse i ett (special) pedagogiskt förebyggande läs- och skrivarbete.

Publicerat fredag 12 september 2008 Granskat tisdag 26 januari 2016

Mer information om avhandlingen

Mer information om avhandlingen finns att hämta i Digitala vetenskapliga arkivet, DiVA.