Traditional bullying and cyberbullying among Swedish adolescents: Gender differences and associations with mental health

Såväl mobbade som mobbare mår sämre än övriga elever. Allra sämst mår de som både mobbas och blir mobbade. Det är vanligt att dessa elever har en funktionsnedsättning. Flickor är mer utsatta än pojkar vid nätmobbning.

Mobbning är ett viktigt problem för skolan att arbeta med alldeles oavsett om mobbning sker online eller offline. Linda Beckman menar att likheterna är större än skillnaderna och att mobbning på nätet respektive traditionell mobbning är två sidor av samma mynt. Nätmobbning kan då främst liknas vid verbal mobbning. En viktig skillnad är att nätmobbningens former och uttryck kan förändras snabbt i takt med utvecklingen av informations- och kommunikationsteknologin. Det blir nya arenor för mobbning där vuxna riskerar att inte hänga med i utvecklingen.

Avhandlingen bygger främst på enkätdata. 3 800 ungdomar i årskurserna sju till nio deltog. Linda Beckman har studerat elevernas svar om mobbning utifrån ett hälsoperspektiv. Några av avhandlingens huvudresultat är:

  • Traditionell mobbning är mer vanligt förekommande än nätmobbning för såväl pojkar som flickor
  • Pojkar är oftare mobbare än flickor i traditionell mobbning
  • Pojkar och flickor är lika ofta nätmobbare
  • Flickor blir oftare nätmobbade än pojkar
  • Pojkar var oftare än flickor både mobbare och mobbade i traditionell mobbning
  • Flickor var oftare än pojkar både mobbare och mobbade i nätmobbning
  • Knappt 3 procent av flickorna upplever sig mobbade både i traditionell mobbning och i nätmobbning, motsvarande uppgift för pojkarna var 1 procent.

Resultaten ovan är från avhandlingens första studie. Hur många som beskrivs vara mobbade respektiver mobbare och den inbördes relationen mellan till exempel flickor och pojkar är starkt beroende av hur mobbning definieras. Kriterium för resultaten ovan var att mobbning skulle ha skett någon "enstaka gång eller mer" under de senaste månaderna.

Beckman studerade också i vilken utsträckning eleverna hade psykosomatiska besvär i delstudie två. Analyserna viskade inte på skillnader mellan traditionell mobbning och nätmobbning, varken för mobbade eller mobbare. Det vill säga att det sammanhang i vilket mobbningen sker, på nätet eller utanför nätet, har mindre betydelse för hur eleverna mår.

Särskilt flickor med någon typ av funktionsnedsättning är utsatta för mobbning Den sista av de fyra delstudierna visade att särskilt flickor var representerade i den grupp av elever som både mobbar och mobbas såväl online som offline.

Avhandling i folkhälsovetenskap framlagd vid Karlstads universitet 2013-09-30

Avhandlingen Traditional bullying and cyberbullying among Swedish adolescents (PDF-dokument, 2 kB)

Publicerat onsdag 28 maj 2014 Granskat tisdag 6 mars 2018