The use of interventions for promoting reading development among struggling readers

En kombination av fonologisk träning och läsförståelseträning gav bättre resultat än den ordinarie specialundervisning som en kontrollgrupp fick. Denna effekt fanns kvar ett år efter det att insatserna (interventionen) hade avslutats. Resultaten från en av avhandlingsstudierna visade också på positiva effekter för läsförmågan med hjälp av insatser som inte innehöll hemläxor.

Linda Fälths avhandling innehåller två interventionsstudier som båda handlar om att finna lämpliga åtgärder för elever (årskurserna 1-4) som har det svårt med sin läsning. Eleverna beskrivs ha lässvårigheter samtidigt som det är troligt att en del av dem har dyslexi, några uppgifter om eventuella diagnoser har inte samlats in.

Interventionen (insatserna) har bestått av datorbaserade träningsprogram till stor del. Dessa träningsprogram har innehållit sådana komponenter som tidigare forskning har visat är betydelsefulla vid läsning.

Linda Fälths avhandling heter " The use of interventions for promoting reading development among struggling readers".

Avhandling i pedagogik framlagd vid Linnéuniversitetet 2013-04-05

Mer information om avhandlingen finns att hämta i Digitala vetenskapliga arkivet, DiVA.

Publicerat fredag 25 oktober 2013 Granskat tisdag 29 mars 2016