Skolk ur elevernas och skolans perspektiv. En intervju- och dokumentstudie

Skolors arbetssätt och åtgärder beskrivs ha stor betydelse för skolk i Anne-Sofie Strands avhandling. Avhandlingen lyfter fram elever som blev "vinnare" efter att ha fått stöd men också "förlorarna". De i avhandlingen beskrivna förlorarna har ofta fått mycket stödinsatser men ofta inte uppfattat insatserna som bra.

Förslag ges på hur personal vid skolor kan arbeta för att förhindra skolk och få eleverna mer delaktiga i skolan. Detta beskrivs i form av systemkrafter som underlättar elevers delaktighet i skolan och kan handla om relationsskapande. I avhandlingen finns också ett flertal exempel på dess motsats. Det handlar då om systemkrafter som snarare stöter bort elever från skolorna trots att de ska stötta eleverna. Exempel på sådana systemkrafter är enligt Strand att skolk inte dokumenteras eller att skolk inte följs upp med åtgärder.

Strand beskriver hur skolket gradvis har ökat över tid bland de intervjuade skolkarna från att vanligtvis handlat om enstaka lektioner på lågstadiet till 90-procentig frånvaro i årskurs 9 för ett fåtal. Eller med Strands beskrivning från att handla om "ont i magen" eller "huvudvärk" vid besök hos skolsköterskan i årskurs 3 till att handla om fullt utvecklat skolk.

Avhandlingens fyra delstudier bygger på skolors dokumentation, intervjuer med elever och intervjuer med skolpersonal. Avhandlingen beskriver ett flertal olika anledningar till skolk. Till exempel beskrivs elever som inte förstår eller har svårt att följa undervisningen till elever som inte upplever skolan som intressant eller utmanande. Andra exempel är ett upplevt utanförskap, hög stress eller mobbning. I många fall finns en psykosocial hälsoproblematik bland eleverna som skolkar.

Anne-Sofie Strands avhandling heter "Skolk ur elevernas och skolans perspektiv. En intervju- och dokumentstudie".

Avhandling i socialt arbete framlagd vid Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping, 13-05-14.

Mer information om avhandlingen finns att hämta i Digitala vetenskapliga arkivet, DiVA.

Intervju med Ann-Sofie Strand

Artikel i Lärarnas Nyheter

Publicerat onsdag 9 april 2014 Granskat tisdag 29 mars 2016