Självkänsla och känsla av sammanhang

Självkänsla och känsla av sammanhang ses som viktiga faktorer för hälsa och därför är det övergripande syftet med Tobias Edholms avhandling, Self-esteem, sense of coherence and attention deficit hyperactivity disorder: A longitudinal study from childhood to adulthood, att undersöka längsgående och samtidiga samband mellan låg självkänsla och ADHD, från barndomen till unga vuxenlivet.

Hälsobegreppet har ändrats från att fokusera på hälsa enbart som frånvaro av sjukdom till ett utvidgat hälsobegrepp vilket gör det relevant att studera de egenskaper som verkar som skyddande för individer med till exempel psykisk ohälsa, så kallade salutogena faktorer.

Attention-Deficit, Hyperactivity Disorder (ADHD) är en av de vanligaste frågeställningarna inom barn- och ungdomspsykiatrin. ADHD symptom innebär en funktionsnedsättning vilket kan leda till stora problem inom familj, med kamrater och i skolan vilket påverkar självkänsla negativt. Det finns dock flera studier som visar att barn- och ungdomar med ADHD kan ha en god självkänsla och fungera bra i sin miljö trots diagnosen. Det innebär att graden av funktion och hälsa verkar kunna skilja avsevärt sig hos barn med en och samma diagnos.

Frågeställning och metod

Frågetällning: Att studera sambanden mellan symptom på ADHD och hälsofaktorerna självkänsla och känsla av sammanhang från barn till unga vuxen.

Metod: Undersökningsgruppen kommer från en longitudinell tvillingstudie (TCHAD) inkluderande alla tvillingar födda mellan 1985 05 01 - 1986 12 31. I undersökningen ingår frågeformulär till ungdomar och föräldrar om förekomsten av ADHD symptom, självkänsla, autonomi och känsla av sammanhang. Vid 8-9 års ålder genomfördes den första datainsamlingen med frågor om ADHD symptom. Den första uppföljningen gjordes vid 13-14 års ålder med frågor om ADHD symptom, psykisk ohälsa och självkänsla. Det har även gjorts en fördjupad intervjustudie med ett urval från den ursprungliga kohorten vid 15-16 års ålder. Då genomfördes en klinisk intervju samt frågeformulär om ADHD, frågeformulär om ADHD symptom, psykisk ohälsa självkänsla och "känsla av sammanhang". Vid 21 års ålder genomfördes ytterligare en datainsamling särskilt med frågor om ADHD-symptom.

Resultat

Delstudie 1: Studie med Cotwin-kontroll-design där tvillingpar som var diskordanta för ADHD vid 8-9 års ålder identifierades. Ett mått på självkänslaid 14-15 års ålder var sedan utfallsvariabel. Resultat: Totalt fanns fullständiga data från båda datainsamlingarna vid 8-9 och 14-15 års ålder hos 873 tvillingpar. Av dessa var 37 par samkönade och diskordanta för AD/HD vid 8-9 års ålder. Parade t-test användes för att studera skillnaderna mellan fallen och kontrollerna i utfallsvariabeln, självbild, känsla? vid 14 års ålder. Tvillingen med många ADHD symptom vid 8-9 års ålder i respektive tvillingpar hade en statistiskt signifikanta lägre självkänsla vid 14-15 års ålder jämfört med sin co-tvilling. Delstudie 2: En personorienterad design användesdär ADHD symptom vid 8-9 års ålder relaterades till olika mönster av självbild vid 14-15 års ålder. Studiegruppen klassifierades med hjälp av en klusterlösning baserat på de fem del-skalorna i det instrument som är ämnat att mäta självkänsla. Klusteranalysen genererade sju grupper av individer med olika profiler av självkänsla. Därefter analyserades förekomsten av ADHD symtom hos individerna i respektive kluster. Resultat: ADHD-symtom var mest förkommande i en av de sju profilerna som karaktereiserades av en låg självkänsla i de delskalor som indikerar förmågor och talanger samt psykiskt välmående. Delarbete 3: Syftet med detta delarbete var att studera om självkänsla vid 13-14 års ålder kan relateras till ADHD-symptom vid 21 års ålder samt att studera om självkänsla vid 13-14 års ålder relateras till specifika subgrupper av ADHD-symptom. Vi använde självrapporterade ADHD-symptom (21 år), Föräldrarapporterade ADHD-symptom (13-14 år) och självkänsla - I think I am (13-14 år). Resultat: Vi fann ett longitudinellt samband mellan självkänsla vid 13-14 års ålder och ADHD symptom vid 21 års ålder. Vidare fann vi att självkänsla vid 13-14 års ålder verkar även kunna relateras till uppmärksamhetsstörning vid 21 års ålder. Delstudie 4: Syftet var att studera hur Känsla av Sammanhang relaterades till den longitudinella utvecklingen av ADHD symptom 312 individer deltog i undersökning som omfattade en klinisk intervju där ADHD symptoms skattades (K-SADS-PL). En modell med ADHD symptom och KASAM skattad vid 16 års ålder samt självrapporterad förekomst av ADHD-symptom vid 21 års ålder användes. Analyserna visade att "Känsla av Sammanhang" har betydelse för den longitudinella utvecklingen av ADHD mellan åldrarna 16-21. Vi fann att nivån på ADHD-symptom var statistiskt signifikant lägre vid 21 års ålder hos dem som hade mycket ADHD symptom och hög KASAM vid 16 års ålder jämfört med de individerna med mycket ADHD symptom och låg eller normal KASAM vid 16.

Publicerat måndag 2 november 2009 Granskat tisdag 29 mars 2016