Pojkar norm i ADHD-forskning

Forskning om autism och ADHD är inriktad på pojkar. Som ett resultat av det har flickor missats eller feldiagnostiseras inom barnsjukvården. Det visar Svenny Kopp i sin avhandling "Girls with social and, or attention impairments".

Varför blev du intresserad av ämnet?

Det saknades information om flickor med autism och ADHD. Hos pojkar upptäcks ADHD när de är mellan fem och nio år. Hos flickor upptäcks autism i nio års åldern och ADHD när de är i tretton års åldern - eller till och med äldre.

Vad handlar avhandlingen om?

Den handlar om hundra flickor mellan tre och arton år som har inlärningssvårigheter, problem med social interaktion eller uppmärksamhetsproblem. Efter en noggrann utredning visade det sig att flickorna uppfyllde kriterierna för autism - men även för ADHD. Många flickor som hade autism hade även ADHD och hälften hade läs och skrivsvårigheter. Femtio procent av flickorna hade blivit mobbade och femtio procent klarade inte målen i skolan. Det rör sig alltså om en grupp flickor med stora funktionssvårigheter som inte blivit uppmärksammade.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Att hälften av föräldrarna hade sökt professionell hjälp innan deras dotter var fyra år och trots det hade endast åtta av de hundra flickorna i studien fått en "riktig" diagnos. Det innebär att nittiotvå procent av flickorna var odiagnostiserade. Andra viktiga resultat är att flickorna hade många tilläggssvårigheter som depression, ångest, tvång och sömnproblem och jämfört med kontrollgruppen så har de mycket färre kamrater. Mina resultat visar att att man måste ändra frågorna när man undersöker flickor eftersom de är anpassade för pojkar.

Vad överraskade dig?

Mycket! Jag var inte beredd på att åttio procent av flickorna med autism även skulle ha ADHD. Inte heller att femtio procent skulle ha läs och skrivsvårigheter. Och jag hade absolut inte väntat mig att femtio procent av flickorna blivit mobbade.

Vem har nytta av dina resultat?

Alla som utreder flickor. Men även lärare, föräldrar och förhoppningsvis flickorna själva om min forskning kan resultera i att de får en tidigare diagnos.

Svenny Kopp Disputerade 2010-09-24 vid Göteborgs Universitet.

Publicerat söndag 3 oktober 2010 Granskat tisdag 29 mars 2016