From Eye to Us - En avhandling om autismspektrumtillstånd och delaktighet

Marita Falkmer vid Högskolan för lärande och kommunikation har i sin avhandling "From Eye to Us. Prerequisites for and levels of participation in mainstream school of persons with Autism Spectrum Conditions" studerat grundläggande förutsättningar för delaktighet i socialt samspel för elever med autismspektrumtillstånd (till exempel Aspergers syndrom eller autism). Hon har också undersökt hur delaktiga eleverna upplever sig vara i grundskolan.

Delaktigheten för eleverna med autismspektrum var totalt sett lägre jämfört med för klasskamraterna. Eleverna med autismspektrumtillstånd väljer själva att inte delta i sociala samspelsaktiviteter i samma utsträckning som klasskamraterna.

Sammantaget beskrev eleverna med autismspektrum samtidigt en något högre grad av delaktighet i samspelssituationer, men de deltog mer sällan i sådana situationer. En av slutsatserna i avhandlingen är att det krävs kunskap om elevernas egen uppfattning om vad de vill vara delaktiga i, för att kunna förbättra deras delaktighet i skolan.

Avhandling i Handikappvetenskap framlagd vid Högskolan för lärande och kommunikation, Högskolan i Jönköping 2013-01-23

Mer information om avhandlingen finns att hämta i Digitala vetenskapliga arkivet, DiVA.

Mer om avhandlingen finns även att läsa på Högskolan i Jönköpings webbplats och det finns även ett nyhetsinslag att se på Sveriges television.

Publicerat onsdag 6 mars 2013 Granskat tisdag 28 november 2017