På väg in i skolan: Om villkor för olika barns delaktighet och skriftspråkslärande

I avhandlingen studeras barns skolstart främst vid två skolor genom fallstudier. Skolstarten beskrivs, av forskaren Gunilla Sandberg, som en kritisk period och av stor betydelse för elevers lärande och välbefinnande.

Hon beskriver att barnen vid de två studerade skolorna gör en slags dubbel skolstart inom en kort tidsrymd. Dels vid start i förskoleklass och dels vid början av årskurs 1. Detta blir problematiskt enligt Sandberg speciellt när det sker omgrupperingar inför årskurs 1 av organisatoriska skäl.

Organisatoriska faktorer påverkar också till stor del möjligheten att erbjuda eleverna tidigt stöd i läs- och skrivprocesser. Även lärares förmåga att argumentera beskrivs som en viktig förutsättning för tillgång till sådant stöd. Detta beskrivs i avhandlingen som anmärkningsvärt sett till forskningsresultat där istället betydelsen av rika läs- och skrivpraktiker betonas som mycket viktiga.

På de båda studerade skolorna hamnar eleverna i en lärandesituation där det är en bristfällig samverkan mellan förskoleklass och årskurs 1. Det saknas gemensamma arenor och mötesplatser och resultatet blir en avsaknad av en didaktisk röd tråd i elevernas läs- och skrivutveckling. Den bristande kontinuiteten beskrivs som negativ för elevernas lärande. Därtill finns det en stor ambivalens hos intervjuade lärare om när och hur ett specialpedagogiskt stöd ska användas, vilket beskrivs som ett dilemma.

Avhandling i didaktik framlagd vid Uppsala universitet 2012-11-30

Mer information om avhandlingen finns att hämta i Digitala vetenskapliga arkivet, DiVA.

Publicerat onsdag 10 april 2013 Granskat tisdag 29 mars 2016