Learning by hearing? Technological framings for participation

Teknik löser inte i sig självt de svårigheter som kan uppstå när elever med cochleaimplantat går i klasser med hörande elever. Det är ett huvudresultat i en avhandling från Örebro universitet. Ingela Holmström har följt två elever i två mindre klasser som på grund av dövhet har ett cochleaimplantat och stöd av teckenspråkskunniga resurspersoner i skolan. Den tekniska lösningen består av att hörselnerven stimuleras vilket gör att möjligt för döva elever att uppfatta ljud. Därmed förbättras möjligheterna för dem att delta i undervisning tillsammans med hörande barn.

Eleverna går på låg- respektive mellanstadiet. I klassrummen har lärarna ett headset med mikrofon och en sändare. Det finns också en centralt placerad mikrofon i varje klassrum. Teknikanvändningen i sig är dock enligt Holmströms studie inte tillräcklig för att eleverna med cochleaimplantat ska ges goda förutsättningar för utveckling av relationer, kommunikation och identitet.

Holmströms resultat visar att de två eleverna med cochleaimplantat lätt får en perifer situation där de inte är helt delaktiga. Eleverna missar det samspel som äger rum i klassrummet och missar värdefull information mellan lärare och andra elever när tekniken stängs av. Kommunikationsvägen stängs av för att göra lärandemiljön lugnare för eleverna med cochleaimplantat. De ensidigt fattade besluten, av lärare och resurspersonerna, visar enligt Holmström att det råder en ojämlik maktrelation mellan de vuxna och barnen med cochleaimplantat. Teknikanvändningen blir vid sådana tillfällen, när tekniken stängs av, ett hinder för elevernas kommunikation och delaktighet. Rätt använd däremot så underlättar tekniken skolors arbete att arbeta för inkluderande lösningar.

Avhandlingen fokuserar en elevgrupp som det är svårt att utforma en skolmiljö för som kan beskrivas som inkluderande. Det finns tekniska lösningar som underlättar en placering för döva elever i klasser med hörande elever. Holmström betonar samtidigt att de döva eleverna riskerar att hamna utanför teckenspråkskulturen, en kultur som ibland beskrivs som en minoritetskultur med eget språk. Holmström tar i avhandlingen upp meningsmotsättningar om vilken skolsituation som är mest fördelaktig för elever som inte uppfattar ljud utan hjälpmedel.

Ingela Holmströms avhandling heter "Learning by hearing?: Technological framings for participation".

Avhandling i pedagogik framlagd vid Örebro universitet 2013-10-21.

Mer information om avhandlingen finns att hämta i Digitala vetenskapliga arkivet, DiVA.

Pressmeddelande Learning by hearing?

TV: Pedagogisk forskning på CI-barn

Publicerat torsdag 10 oktober 2013 Granskat tisdag 29 mars 2016