Läsförmågan bland 9-10-åringar

Elisabeth Franks avhandling "Läsförmågan bland 9-10-åringar" syftar till att bidra med kunskap kring förhållanden i skol- och klassrumskontext som är av betydelse för elevers läsförmåga.

Skolklasser utgör sociala system där interaktion sker mellan lärare, elever och föräldrar vars olika behov, intressen, erfarenheter, kunskaper och förmågor bidrar till hur verksamheten utformas men också till vilka sociala förhållanden som råder. Detta gör varje klass unik och därpå följer att betingelserna för undervisning och lärande skiljer sig åt klasser emellan.

Utifrån sekundäranalyser av The IEA Progress in International Reading Literacy Study, PIRLS 2001, studeras i avhandlingen vilken betydelse skol- och klassrumsklimat och hem- och skolsamverkan har för elevers läsförmåga. Fokus ligger även på effekter av lärarkompetens och elevers hembakgrund. Resultaten visar att klasser inte bara skiljer sig åt med avseende på elevers hembakgrund och läsprestation. Skillnader finns även i form av olika tryggt klimat men också i vad mån föräldrarna är delaktiga i skolarbetet. Det framstår också klart att det finns skillnader med avseende på den undervisande lärarens kompetens. Mycket tyder på att det i denna kompetens inte bara ligger att främja god läsförmåga utan också att skapa ett tryggt klimat och ett positivt föräldrasamarbete.

 

Publicerat fredag 22 maj 2009 Granskat tisdag 29 mars 2016