Knowing me, knowing you

I avhandlingen "Knowing me, knowing you Mentaliseringsförmågor hos barn som använder sig av alternativ och kompletterande kommunikation" har Annette Sundqvist undersökt olika aspekter av vikt för förståelsen av mentalisering för barn som använder sig av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK).

Om avhandlingen

Föreliggande avhandling har undersökt olika aspekter av vikt för förståelsen av mentalisering för barn som använder sig av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK).

Avhandlingens resultat visar att mentaliseringsförmågan är korrelerad med barnens ickeverbala mentala ålder samt att resultatet inte skiljer sig från jämförelsegrupper matchade på ickeverbal mental ålder. Olika uttryck för aktivt deltagande, vilket är nödvändigt för att kunna visa på mentaliseringsförmåga i samtal, observerades i analyserad interaktion.

Barnens sociala nätverk var mycket begränsat och inkluderade få jämnåriga, vilket i sin tur begränsar möjligheterna till att vara aktivt deltagande i samtal. Antalet jämnåriga kamrater i barnens sociala nätverk korrelerade med specifika aspekter av barnens mentaliseringsförståelse.

Barn som använder sig av AKK kan uttrycka sin förmåga i socialt samspel, vilket även är synligt i barnens e-post interaktion till varandra. Ett bredare mått på mentaliseringsförmåga bör innefatta ett flertal olika slags förmågor som är av vikt vid social interaktion. Utvecklingen av dessa är i sin tur beroende av barnets kapacitet till flexibelt tänkande genom att reflektera och skapa teorier om andras tankar och känslor.

Mentaliseringsutvecklingen är också beroende av att barnet kan utveckla nära vänskapsförhållanden, deras möjligheter till aktivt deltagande, deras funktionella språkförmåga samt att de är inkluderat i ett socialt nätverk bestående av både jämnåriga och vuxna.

Publicerat torsdag 11 november 2010 Granskat tisdag 29 mars 2016