Hur händer det?

Emelie Cramér Wolraths sammanläggningsavhandling "Signs of acquiring bimodal bilingualism differently" har som syfte att så förutsättningslöst som möjligt utifrån interaktion i en döv teckenspråkig familj, analysera och beskriva medieringen av tvåspråkighetsutvecklingen hos ett tvillingpar, en döv och en hörande.

Tvillingarna videoobserverades i interaktion med sin familj från det att de var 10 månader till de var 7 år gamla. Ytterligare en uppföljning gjordes vid 8 års ålder.

Hugo, den hörande tvillingen, tillägnade sig tvåspråkighet parallellt från födseln medan Diana först tillägnade sig svensk teckenspråk. Vid 35 månaders ålder fick Diana ett kokleaimplantant (CI) och tillägnade sig successivt talad svenska. Hon ingick inte i något formellt auditivt program varken inom habiliteringen eller i teckenspråkig förskola eller senare teckenpråkig skola.

Avhandlingens resultat

Diana språktestades, av CI-teamet, vid 8-års ålder då hennes receptiva svenska bedömdes som åldersadekvat (7 år och 11 månader för normalhörande) medan hennes expressiva svenska motsvarade den ålder som hon haft CI det vill säga fem år. Min slutsats är att hennes förstaspråk (svensk teckenspråk), liksom annan tvåspråkighetsforskning rapporterar (Hassanzadeh, 2012), har varit avgörande. Ömsesidig meningsfullhet i kommunikationen och motivation till kommunikation oavsett typ samt de vuxnas uppmuntran och sätt att hitta barnets intressefokus är också viktiga och generella faktorer för lärande.

I avhandlingen beskrivs interaktioner i familjen som visar på kommunikativa ageranden för såväl generella faktorer (inkluderande, uppmuntrande, etcetera) som tillägnande av olika områden. Specifika områden som kunde iakttas över tid var till exempel uppmärksamhetsuttryck; blickens utveckling, hur uppmärksamhet kan fokusera ett objekt eller händelse utan att blicken visuellt behöver riktas mot partnerns tecknande, simultan-taktil-uppmärksamhet, självstöttning av talad svenska genom simultan bimodalitet, barnen använde båda modaliteterna simultant medan föräldrarna endast infogade enstaka ord eller tecken i den språkbas de för tillfället använde. Detta fortskred till tvillingarna, var och en för sig, själva hade separerat de båda språken; etcetera.

Avhandlingen består av 4 artiklar och en kappa som sammanfogar och utvecklar ett resonemang kring tvåspråkighet i vokal och gestuellt uttryck.

Mer information om avhandlingen finns att hämta i Digitala vetenskapliga arkivet, DiVA.

Publicerat onsdag 6 februari 2013 Granskat tisdag 29 mars 2016