Does it pay to practice?: A quasi-experimental study on working memory training and its effects on reading and basic number skills

Arbetsminnesträning verkar ha gett positiva effekter på resultaten i läs- och räknetester. En grupp elever, vilka beskrivs ha svårigheter med uppmärksamhet och koncentration, fick denna träning. De fick träna 40 minuter dagligen under fem veckor med ett databaserat arbetsminnesprogram.

Kontrollgrupper användes för de tre delstudierna. Positiva resultat för träningsgruppen erhölls såväl vid tester direkt efter träningen, efter sju månader och tre år efter träningen. Eleverna i träningsgruppen hade ökat sina prestationer mer än eleverna i kontrollgruppen.

Författaren framhåller att det har funnits metodologiska begränsningar, delvis av etiska skäl. Till exempel var det inte möjligt att ha slumpmässigt urval. Det var inte möjligt att låta kontrollgruppen ha verkningslösa aktiviteter för att kontrollera för en placeboeffekt. Det går inte med säkerhet att klargöra vad som har gjort att testresultaten har ökat i större utsträckning för träningsgruppen än för kontrollgruppen.

Karin Dahlin som har skrivit avhandlingen framhåller, med de begränsningar som har funnits, att det krävs fler studier. De behövs för att undersöka i vilken utsträckning minnesträningsprogrammet har betydelse för ökade läs- respektive räkneprestationer.

Avhandling i specialpedagogik framlagd vid Stockholms universitet 2013-03-22.

Publicerat fredag 17 maj 2013 Granskat tisdag 29 mars 2016