Deltagandets kontextuella villkor: fem träningsskoleklassers pedagogiska praktik

Eleverna i de fem studerade träningsskoleklasserna har flera och omfattande funktionsnedsättningar. De var i stor utsträckning isolerade i sin skola. Detta beskrivs på två sätt. 1. De var socialt och fysiskt isolerade från andra elever i vanliga klasser i den skola de gick på. 2. De var i stor utsträckning socialt isolerade från övriga elever i klasserna. Deras möjligheter att få kamrater även i egna klassen var alltså starkt begränsade. Eleverna hade främst relationer med de vuxna i klasserna där det fanns i genomsnitt en vuxen per elev.

Avsaknaden av mötesplatser med möjlighet till att skapa kamratrelationer var mest problematiskt vad gäller elevernas möjlighet till delaktighet. Detta kan ses som den viktigaste slutsatsen som dras av avhandlingens författare.

Träningsskolans omsorgsinriktade fokusering har ifrågasatts, vilket tas upp i avhandlingen. Klassrumsmiljön var stimulerande och den fysiska tillgängligheten var god. Aktiviteterna var i stor utsträckning anpassade utifrån elevgruppens fysiska behov. Undervisning i de studerade klasserna förekom främst vid tre tillfällen, lika för samtliga klasser. Det var vid morgonens samling, i en-till-en undervisning, alltså en lärare och en elev, och vid gruppgemensam undervisning. Den gruppgemensamma undervisningen präglades även den av en slags en-till-en undervisning.

Avhandlingen visade att lektionerna med särskild betoning på kunskapsutveckling kunde motverka elevers initiativförmåga. I undervisningen fick eleverna inta stereotypa roller. Dessa roller var knutna till mer eller mindre öppet klargjorda förväntningar på de vuxna och eleverna. Detta beskrivs i form av sju teman. Exempel på sådana teman är Den upplevande eleven och Den oengagerade eleven.

Daniel Östlund, avhandlingens författare, drar också slutsatsen att det är problematiskt och svårt att skilja på skolans kunskapsutvecklande och omsorgsorienterade insatser. De hänger samman.

Avhandling i pedagogik framlagd vid Malmö högskola 2012–12–07

Mer information om avhandlingen finns att hämta i Digitala vetenskapliga arkivet, DiVA.

Publicerat måndag 20 maj 2013 Granskat tisdag 29 mars 2016