Barn med komplexa kommunikationsbehov

Syftet med Gonda Pickls avhandling "Children with complex communication needs" är öka förståelsen för hur föräldrar till barn med svåra flerfunktionshinder med komplicerade kommunikationsbehov ser på sina barns kommunikation och kommunikationshjälpmedel.

Syftet med avhandlingen är att öka förståelsen för hur föräldrar till barn med svåra flerfunktionshinder med komplicerade kommunikationsbehov ser på sina barns kommunikation och deras kommunikationshjälpmedel. De deltagande barnen är i olika åldrar, befinner sig på olika utvecklings- och kommunikationsnivåer och har dessutom olika sociokulturella bakgrunder, men gemensamt är att de använder ett eller flera alternativa och kompletterande kommunikationssätt (AKK), som inkluderar ingen, låg- eller högteknologi.

Syftet har varit att få insikter i hur fenomenet AKK och kommunikation under utmanande villkor upplevs av barnens föräldrar. Studien är kvalitativ och baserad på intervjuer. Den är inspirerad av fenomenologisk and hermeneutisk forskningstradition. De transkriberade intervjuerna har tolkats och analyserats för att finna vanliga mönster i kommunikationen. Hur upplever föräldrarna sina barns kommunikation och vad upplever föräldrarna är den största utmaningen när barnet befinner sig i situationer där kommunikationshjälpmedel används i och utanför familjen? Medan de flesta föräldrar är intresserade av att förse sitt barn med ett tekniskt kommunikationshjälpmedel, har det visat sig att hjälpmedlen sällan överbryggar kommunikationssvårigheter på områden som är viktiga för föräldrarna, till exempel när det gäller att dela händelser eller att uttrycka känslor.

Resultatet av intervjuerna visar att det är mycket angeläget att inkludera föräldrarna redan från starten och genom hela interventionsprocessen för att bättre kunna möta de utmaningar som föräldrar till barn med omfattande behov av kommunikationsstöd har.

Publicerat måndag 15 september 2008 Granskat tisdag 29 mars 2016