Utvecklat teckenspråk viktigt för språkinlärning för döva

Döva elever som har bra betyg i svenska har ett mer levande teckenspråk. Det slår Krister Schönström vid Stockholms universitet fast i sin avhandling "Tvåspråkighet hos döva skolelever. Processbarhet i svenska och narrativ struktur i svenska och svenskt teckenspråk".

Varför blev du intresserad av ämnet?

- Jag har alltid varit intresserad av språk och språkinlärning. Eftersom jag själv är döv känns det extra angeläget att forska om dövas språk för att få en bättre förståelse för hur de lär sig och utvecklar språk.

Vad handlar avhandlingen om?

- I korta drag om dövas tvåspråkiga utveckling närmare bestämt hur de utvecklar sin svenska och sitt svenska teckenspråk. I första hand undersöker jag dövas skrivna svenska genom att studera hur de utvecklar sin grammatik utifrån ett andraspråksperspektiv. Men jag tillägger också ett färdighetsperspektiv när jag jämför deras nivåer i svenska och teckenspråk.

Vilka är de viktigaste resultaten?

- Att de utvecklar svenska på samma sätt som hörande andraspråksinlärare av svenska trots avsaknaden av hörseln och därmed enbart kan tillägna sig svenska genom skrift. Ett annat intressant resultat som framkommer också är att de som har höga nivåer i svenska i större utsträckning berättar mer levande på teckenspråk, det vill säga deras teckenspråk är mer fylligt. Något slags samband mellan färdighet i teckenspråk och svenska kan alltså påvisas. Det bevisar dels att teckenspråk inte utgör något hinder för att lära sig svenska dels att ett välutvecklat teckenspråk är viktigt för inlärningen av svenska.

Vad överraskade dig?

- Egentligen blev jag inte direkt överraskad förutom att det på ett sätt var förvånande att deras grammatiska utveckling i svenska var helt i linje med hur hörande andraspråksinlärare utvecklar sin svenska. Jag hade nog förväntat mig lite avvikelser trots allt.

Vem har nytta av dina resultat?

- Främst döva barn. Idag blir det lätt fokus på att barn ska lära sig svenska i första hand och teckenspråk i andra hand. I många sammanhang får teckenspråk en underordnad betydelse. Min studie visar att det inte är farligt att använda teckenspråk - snarare tvärtom. Språkpedagoger kan förstås ha nytta av mina resultat också. De kan läsa om hur de döva skolbarnen utvecklar svenska. Avhandlingen är rikt illustrerad med exempel och hela det svenska materialet följer med som bilaga.

Krister Schönström disputerade 2010-10-08 vid Stockholms Universitet.

Publicerat fredag 22 oktober 2010 Granskat tisdag 29 mars 2016