Små förändringar - stor hjälp för barn i samspelssvårigheter

Orsaken till att barn på förskolan kan ha det svårt i samspelet med andra barn och vuxna, finns ofta i verksamheten. Inte hos det enskilda barnet. Det är en av slutsatserna i Kerstin Bygdeson - Larssons avhandling "Vi började se barnen och deras samspel på ett nytt sätt ". Utveckling av samspelsdimensionen i förskolan med hjälp av Pedagogisk processreflektion.

Varför blev du intresserad av ämnet?

Jag arbetade i förskolan som förskollärare, föreståndare och senare som förskolepsykolog och funderade över vad som orsakade olika samspelsklimat i förskolan och hur vi skulle kunna skapa bättre förutsättningar för alla barn och inte minst barn i lek- och samspelsvårigheter.

Vad handlar avhandlingen om?

Om hur personalen i förskolan med hjälp av en professionsutvecklingsmodell , Pedagogisk processreflektion, kan utveckla sin kompetens när det gäller samspelet mellan barn och mellan barn och vuxna. Avhandlingen ger exempel på hur förskolemiljön kan bli mer motståndskraftig mot mindre väl fungerande samspelsmönster och därmed ge barn i svårigheter bättre möjligheter att komma in i koncentrerad lek och konstruktivt samspel .

Anledningarna till att barn hamnar i svårigheter och negativa roller kan vara underliggande problem i förskolans verksamhet. Det kan till exempel ha att göra med att personalen är alltför belastad eller har otillräckliga kunskaper just kring arbetet med lek- och samspelsprocesser. Det är viktigt att inte förlägga orsaken till problemen hos det individuella barnet eller den individuella förskolläraren. Studien visar att det går att skapa möjligheter till positiva förändringar för såväl barn som personal i förskolan med stöd av ett förändrat och mer relationellt eller processinriktat perspektiv.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Det viktigaste är en ökad förståelse för hur samspelsdimensionen i personalens arbete kan utvecklas och hur detta kan förändra samspelsklimatet. Att ett annorlunda sätt att förstå innebörden i arbetet på förskolan kan medföra förbättrade möjligheter för barn i lek och samspelssvårigheter.

Vad överraskade dig?

Att det krävs en så relativt begränsad insats för att åstadkomma värdefulla förändringar för såväl personal som barn i förskolan.

Vem har nytta av dina resultat?

Personal och barn i förskolan. Professioner som arbetar med utbildning av förskollärare, specialpedagoger och psykologer. Politiker och beslutsfattare som har ansvaret för att tidigt förebygga psykisk och social problematik .

Kerstin Bygdeson - Larsson disputerade 2010-10-29 vid Umeå universitet.

Publicerat tisdag 16 november 2010 Granskat tisdag 29 mars 2016