Satsa mer på skolans sociala klimat och ta hänsyn till pojkars och flickors behov

Skolans sociala klimat och lärmiljö har ett samband med elevers psykiska hälsa och välbefinnande. Därför är det viktigt att arbeta med miljön i skolan menar Mara Allodi, professor i specialpedagogik vid Stockholms universitet som forskar om sociala klimat, välbefinnande och etiska värderingar i skolsystemet.

Mara gjorde 2010 en kunskapsöversikt om pojkar och flickors psykiska hälsa i skolan på uppdrag av Delegationen för jämställdhet i skolan. Resultaten visar att elevers resultat i skolan och deras välbefinnande har ett samband.

- Känner eleverna att de misslyckas så påverkar det hälsan och det gör bland annat att risken för depressioner för flickor ökar, säger Mara.

Forskningen visar att relationen mellan elever och lärare är en viktig faktor för god psykisk hälsa. Stödjande relationer mellan lärare och elever i början av skolan verkar kunna förebygga senare skolsvårigheter. För pojkar verkar det vara bra att inte uppleva konflikter och för flickor att uppleva närhet i relationen till sina lärare. Pojkar verkar mer sårbara för psykisk ohälsa i tidig skolålder medan flickors sårbarhet kan visas senare.

- Det är viktigt att satsa mer på en hög kvalitet i de pedagogiska miljöerna, redan i låg ålder, för att på ett stödjande sätt kunna bemöta barn som är i riskzon att uppleva skolsvårigheter. Förskolan, förskoleklass och de första åren i skolan är otroligt viktiga miljöer för barns utveckling och välbefinnande. Att utveckla den pedagogiska miljön kan därför ses som ett förebyggande specialpedagogiskt arbete, menar Mara. Specialpedagogen kan arbeta för en gemensam förståelse i arbetslaget, samverka med andra professioner och arbeta för en lärmiljö som präglas av goda relationer med alla elever.

I sin forskning är Mara intresserad att se om det går att förbättra det sociala klimatet i skolan. Därför leder Mara ett projekt "Delaktighet, socialt klimat och lärande i skolan" där hon under tre år följt två högstadieskolor. I projektet arbetar skolarna med en framtagen modell som beskriver tio faktorer för en god lärmiljö; Kreativitet, Stimulans, Lärande, Kompetens, Säkerhet, Kontroll, Hjälpsamhet, Delaktighet, Ansvar och Inflytande.

Den teoretiska modellen blir ett analysverktyg som utgår från elevernas upplevelser av lärmiljön och kan användas som utgångspunkt i diskussioner bland lärare. Det ger lärarna möjlighet att bli uppmärksam på aktiviteter som de kan påverka, på områden som behöver förändras och gör det möjligt att utgå från de styrkor som finns i organisationen. Lärare och skolledare kan utifrån analyserna ta fram förslag på insatser som kan utveckla det sociala klimatet i skolan.

- Modellen ger stöd för att utveckla en inkluderande miljö som präglas av etiska värderingar. Det är speciellt viktigt för de barn som har behov av stöd, men det gynnar alla elever. En god lärandemiljö är grunden för en inkluderande miljö, säger Mara.

Skolorna som deltar i projektet ser resultat av sitt arbete. På en av skolorna är eleverna mer nöjda med det sociala klimatet. Fler av dem når målen, skillnaderna mellan pojkar och flickors betyg har minskat och skolans genomsnittliga resultat har förbättrats. På den andra skolan har det sociala klimatet förbättrats och modellen har bidragit till att tydliggöra pedagogiska målsättningar som personalen på skolan redan värdesatte i det praktiska arbetet, men som riskerade att hamna i bakgrunden i den pedagogiska planeringen.

Om Kunskapsöversikten, Pojkar och flickors psykiska hälsa i skolan på regeringens webbplats.

Artikeln finns även publicerad i vår tidning Lika värde, nr 3 2012. 

Publicerat måndag 22 oktober 2012 Granskat tisdag 29 mars 2016