Lärarnas kompetens är avgörande för barns studieresultat

Jag har ett utbildningssociologiskt intresse, säger Eva Myrberg, filosofie doktor vid Göteborgs universitet. Därför har mitt arbete fokuserats på elevers studieresultat i friskolor, på betydelsen av lärarkompetens och på föräldrars utbildningsbakgrund.

I sina studier har hon bland annat studerat elevers läsförmåga i årskurs tre i friskolor. Generellt visar barnen i friskolorna bättre resultat jämfört med barn i den kommunala skolan. Forskningen visar att det beror på att barn i friskolorna ofta har föräldrar med högre utbildningsnivå. När den kommunala skolan dräneras på studiemotiverade elever som istället söker sig till friskolorna, går man miste om goda kamrateffekter som uppkommer när kunniga elever lär mindre kunniga elever, menar Eva.

Lärarnas kompetens är en av de viktigaste faktorerna för barns studieresultat enligt senare års forskning och friskolorna har en lägre andel behöriga lärare. Goda lärare kan kompensera elever som saknar studietradition i hemmen, säger Eva. Hon hoppas att under det kommande året få fördjupa sig ytterligare i betydelsen av lärares kompetens och även i betydelsen av pedagogisk kunskap jämfört med ämneskunskap.

- Jag tror att som förälder är det viktigt att få känna sig trygg med sina barns skola, ha nära till skolan och att kunna lita på skolans kvalité, menar Eva. Jag tycker att föräldrar ska fokusera på främst lärarkompetensen, men även klasstorlek och övriga resurser som bland annat kuratorer och skolsköterskor när de väljer skola.

Eva är förskollärare i botten och började under mitten av 90-talet studera vidare inom ämnena sociologi och pedagogik. I samma tidsperiod började det egna valet av skola förespråkas i samhällsdebatten, elevers studieresultat i den svenska skolan började sjunka och antalet barn som skrevs in i särskola började öka, säger hon. Eva menar att ur ett forskningsperspektiv finns det inga övertygande resultat som stöd för den skolreform som sedan genomfördes, med fritt skolval. Jag förstår att det finns behov av att omforma och effektivisera skolan, men politiker och beslutsfattare skulle behöva förankra sina beslut och förslag mer i den forskning som finns, tycker Eva.

Idag står vi inför ett läge där det inte bara är konkurrens mellan den kommunala skolan och friskolor, menar hon, utan vi börjar även se andra former. Den kommunala skolan måste alltmer även konkurrera mot varandra, och kommunala friskolor startas. Hon tycker att det är svårt att hitta belägg i forskningen som talar för att den kommunala skolan gynnas av ökad konkurrens, eftersom elevernas studieresultat har sjunkit under de sista årtiondena, men det skulle också behövas mer forskning inom området.

- Det ökande antalet typer av skolor skapar ett mer segregerat samhälle med starka motsättningar. Vi tycker att det är viktigt med möjlighet till mångfald i livet, i världen och i skolan, men skapar sedan homogena grupper som vi befinner oss i. Grunden för vårt demokratiska samhälle bottnar i att vi får möta olikheter och lära oss av varandra, säger Eva.

Intervjun finns publicerad i tidningen Lika värde nr 4 2008.

Publicerat fredag 5 december 2008 Granskat tisdag 29 mars 2016