Idrott för alla kräver kunskap

Idrottslärarnas attityd, erfarenhet och kunskap är a och o när det gäller att anpassa undervisningen så att elever med rörelsenedsättning kan delta. Det visar Kajsa Jerlinders avhandling "Social rättvisa i inkluderande idrottsundervisning för elever med rörelsehinder: En utopi?"

Hur blev du intresserad av ämnet?

- När jag gjorde en utredning om olika utbildningsinsatser för barn och unga med rörelsenedsättning framkom det att dessa elever ofta behandlas orättvist.

Vad handlar avhandlingen om?

- Om inklusion och inkluderande i skolundervisningen och konsekvenserna av en sådan utbildningsideologi. Jag har tagit exempel från ämnet idrott och hälsa men diskussionen är generell. Jag har tittat på dilemmat med att å ena sidan kategorisera elever för att exempelvis omfördela resurser, å andra sidan arbeta med ett mångfaldsperspektiv utan att särskilja eleverna. Studien omfattar bland annat en enkät där 221 idrottslärare svarat på hur de funderar kring elever med rörelsenedsättning i undervisningen. I en fallstudie vid en kommunal grundskola har jag undersökt hur man lagt upp undervisningen i idrott och hälsa i en klass med en elev som har en rörelsenedsättning.

Vilka är de viktigaste resultaten?

- När det gäller dilemmat har jag dragit slutsatsen att båda perspektiv behövs för en rättvis undervisning. Det går knappast att skapa en inkluderande undervisning om man inte tar reda på vilka behov eleverna har. Detta ansvar kan inte läggas på den enskilda idrottsläraren utan måste förankras i policydokument. Idrottslärarnas attityd är avgörande för en inkluderande undervisning och lärare med erfarenhet av elever med rörelsenedsättning är mer positiva till inkludering. Resultatet av fallstudien visar att man kan uppnå rättvisa för alla med relativt enkla lösningar.

Hittade du något som överraskade dig?

- Att skolan trots en stark rättvisetradition och stor kunskap i ämnet ändå inte fullt ut lyckas med en inkluderande undervisning för alla.

Vem har nytta av dina resultat?

- Idrottslärare, specialpedagoger, skolledare och lärarutbildare. Men också elever med funktionsnedsättning och deras föräldrar.

Kajsa Jerlinder disputerade 2010-05-24 vid Örebro universitet.

Publicerat måndag 7 juni 2010 Granskat tisdag 29 mars 2016