God självkänsla minskar ADHD-symptom

Gott självförtroende och en känsla av att förstå sitt sammanhang kan motverka utvecklingen av ADHD. Eftersom känslan av sammanhang är så central är det viktigt att eleverna upplever skolan som begriplig, meningsfull och hanterbar, enligt Tobias Edbom som har skrivit avhandlingen "Self-esteem, sense of coherence and attention deficit hyperactivity disorder: A longitudinal study from childhood to adulthood".

Varför blev du intresserad av ämnet?

- Jag är sjuksköterska och jobbade tidigare inom barnpsykiatrin. Där mötte vi barn med ADHD-symptom som ändå fungerade väl och jag tyckte det var intressant att utfallet kan bli så olika mellan olika barn.

Vad handlar avhandlingen om?

- Hur självkänsla och känsla av sammanhang hänger ihop med ADHD. Jag har utgått från en långtidsstudie där vi har följt tvillingar från 8 till 21 års ålder.

Vilka är de viktigaste resultaten?

- ADHD-symptom hos barn verkar vara kopplat till låg självkänsla, framförallt när det gäller prestationer och talanger. Många av barnen fungerade bra socialt med kompisar och föräldrar men hade det svårt med den kunskap som räknas i skolan. Därför har skolpersonal en viktig uppgift i att fånga upp och stärka det som fungerar bra hos de här eleverna, för de misslyckas ju inte med allt. Det är också viktigt att anpassa sig till barnets utvecklingsnivå och inte bara se till kronologisk ålder. Barn som inte blir bemötta utifrån sin mognad har en tendens att utveckla ADHD-symptom, visar tidigare forskning. Det blir svårt för dem att få en känsla av sammanhang om de inte hänger med i undervisningen och det som händer runt omkring. Förståelsen av känsla av sammanhanget kan nog också stärkas av till exempel föreningar, traditioner och en trygg miljö.

Vad överraskade dig?

-Att sambandet var så starkt mellan känslan av sammanhang och ADHD -symptom. Hos de som förstod sitt sammanhang i tonåren hade symptomen på ADHD halverats till 20-årsåldern.

Vem har nytta av dina resultat?

- Delvis är det grundforskning men det kan vara intressant för alla som möter barn, från skolan till psykiatrin. Jag vill betona hur viktigt det är att identifiera barn med låg självkänsla och få dem att förstå sitt sammanhang.

Publicerat onsdag 18 november 2009 Granskat tisdag 29 mars 2016