Dålig ljudmiljö påverkar inlärningen

Skolans ljudmiljö är av stor vikt när det gäller elevernas förmåga att minnas och lära sig. Det konstaterar Robert Ljung i sin avhandling, Room Acoustics and Cognitive Load when Listening to Speech. Han är förvånad över att det forskats så lite inom området och hoppas att man framöver tar hänsyn till ljudmiljön skolor byggs och renoveras.

Varför blev du intresserad av ämnet?

- I samband med ett uppdrag som min handledare gjorde om efterklangstider och kognitiv påverkan, insåg han att det inte var särskilt mycket gjort inom det här området. Han fick anslag från FAS (Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap) för att forska vidare och jag fick den doktorandtjänst som var knuten till projektet. Själv hade jag inte så mycket kunskap inom området.

Vad handlar avhandlingen om?

- Vi har undersökt minnesmått och kognitiva mått genom att låta försökspersoner lyssna på meddelanden av olika slag som ordlistor meningar och sammanhängande texter. Först under goda akustiska betingelser, sedan under dåliga akustiska betingelser med bakgrundbrus och lång efterklangstid. Vi har studerat hur väl försökspersonerna minns meddelandet efteråt. Vår hypotes när vi började var att människors förmåga att uppfatta talet försämras om man försämrar lyssningsförhållandena, även om det rör sig om förhållanden där man kan höra allt som sägs.

Vilka är de viktigaste resultaten?

- Vi har sett att minnet försämras om man får höra information i en dålig akustisk miljö. Att vi kan höra vad som sägs är en nödvändig förutsättning för att vi ska kunna komma ihåg vad som har sagts, men det är inte tillräckligt. För att vi ska kunna tillgodogöra oss en god inlärning till fullo måste vi dessutom få höra den talade informationen utan särskild ansträngning. Detta kräver en god ljudmiljö, något som måste tas i beaktande vid utformning av lokaler där kommunikation och inlärning är av central betydelse. I dag utgår normerna från att det räcker med att akustiken inte hindrar en person från att höra vad som sägs.

Vad överraskade dig?

- Att vi måste höra något bra för att minnas det är egentligen inte särskilt konstigt. Det som förvånat mig är att det forskats så lite på det här området. Bara för att någon får höra information så utgår man från att budskapet har gått fram och fastnat hos mottagaren.

Vem har nytta av dina resultat?

- Jag tycker att de borde vara av intresse när man renoverar och bygger nya skolor och andra lokaler där kommunikation och inlärning är av betydelse.

Robert Ljung disputerade 2010-06-03 vid Luleå tekniska universitet.

Publicerat onsdag 26 maj 2010 Granskat tisdag 29 mars 2016