Appar gör läsningen enklare

– Jag drivs av att alla ska kunna vara en del av samhället och ha samma möjligheter. Det säger Idor Svensson som forskar om hur alternativa verktyg kan hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter.

I mitten av 90-talet fanns en mängd kompensatoriska hjälpmedel, som de då hette. Funktionerna fanns, men tekniken var inte alltid fulländad. I sitt arbete såg Idor Svensson att det gick att komma runt läs- och skrivsvårigheter med datorpro­gram. Idor forskar bland annat om hur alternativa verktyg kan användas som stöd vid läs- och skrivutveckling.

–Självbilden är central i min forskning. Det finns en stark koppling mellan läs- och skrivsvårigheter och självbilden. För de elever som har stora svårigheter kommer "skolsjälvbilden" förr eller senare att nag­gas i kanten. Att klara sig bra i skolan och lämna den med en god självbild, är viktigt för hela livet.

Därför behöver alternativa verktyg in­troduceras tidigt, gärna redan i förskolan, menar Idor. När alternativa verktyg sedan behövs i skolan känner eleverna redan till dem.

–Om tio år tror jag att läs- och skriv­svårigheter inte längre är ett lika stort problem. Vissa tycker att den åsikten är kontroversiell, men som jag ser det kom­mer de alternativa verktygen ses som vilket hjälpmedel som helst.

Intåget av alternativa verktyg som exem­pelvis smarta telefoner, läsplattor och appar, gör att röster höjs för att det leder till att vi alla kommer att läsa och skriva mindre.

–Jag tror att vi kommer läsa och skriva lika mycket, kanske ännu mer. Men det blir en ny kultur i hur vi hanterar texter och läsande. Fördelarna överväger. Den största fördelen är att det idag är förenat med mycket små kostnader. Datorprogram som tidigare kostade tusentals kronor, kostar idag endast några få kronor.

Just nu arbetar Idor med ett projekt, där han undersöker hur alternativa verktyg kan förbättra läs- och skrivförmågan genom att systematiskt använda smarta telefoner, läsplattor och appar i undervis­ningen. Eleverna ska ges möjligheter att gå runt sina läs- och skrivsvårigheter.

Hittills har ungefär 65 elever med läs- och skrivsvårigheter i mellan- och högsta­diet deltagit i projektet. Studien ska även inkludera elever på gymnasiet och i särsko­lan och ambitionen är att runt 300 elever totalt ska delta. Eleverna finns spridda över hela landet, från glesbygd till storstad och deltagande skolor rekryteras fortlöpande till projektet.

Skolorna står för utrustningen och lärarnas tid. Under projektet får lärarna bland annat mentorsstöd av en speciallä­rare och från våren 2013 även av rådgivare från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Apparna som eleverna använder är enkla och har olika funktioner. Eleverna tränar i fem veckor. Totalt 20 pass på en timme vardera. Bland annat får eleverna leta upp texter, skanna in, lyssna, skriva ner och redigera texter på både svenska och engelska.

Resultaten är ännu inte färdiga, men både elever och lärare som deltar tycker att det är givande och roligt. Arbetet ökar motivationen. Bland annat lyfts apparna Prizmo som scannar text och SayHi, som hjälper till med avkodning av texter fram som användbara.

Studien är uppdelad i två grupper. En grupp där eleverna endast använder alter­nativa verktyg och en grupp där eleverna både använder alternativa verktyg och tränar läs- och skrivförmågan.

Innan eleverna börjar gör de läs- och skrivtester. Resultaten av läs- och skrivtes­terna följs upp, en gång under och sedan ett år efter studien. Tidigare erfarenheter visar att kombinationen av att använda alternativa verktyg tillsammans med att träna läs- och skrivförmågan ger de mest direkta resultaten. Idor tror att den grupp som både använder alternativa verktyg och träning, är de elever som kommer visa framgång på läs- och skrivtesten.

– Om man vill komma igång med att använda alternativa verktyg i sin undervisning, finns det några saker som jag tycker är viktiga, avslutar Idor.

  1. Köp inte ett program bara för att någon sagt att det är bra. Se till att det finns beskrivet att det fungerar för sitt syfte.
  2. Alla lärare måste kunna verktygen och programmen, annars blir det kontra­produktivt.
  3. Individanpassa utrustningen till varje elev. En dator till alla i sin ära, men se över vad eleven verkligen behöver hjälp med. Behoven kan se olika ut. Massinköp blir ofta dyrt.
  4. Var uppdaterade och följ utvecklingen

Intervjun finns även att läsa i tidningen Lika värde nr 1 2013 

Publicerat onsdag 6 mars 2013 Granskat tisdag 29 mars 2016
Forskaren Idor Svensson

Om forskaren

Idor Svensson är leg psykolog, specialist i klinisk och pedagogisk psykologi, docent i psykologi vid Linnéuniversitet.

Aktuell med forskningsprojektet Alternativa verktyg ett stöd för läs- och skrivutveckling.

Några användbara appar som testas i projektet

Prizmo skannar in text.

DaisyReader och Vod lyssna på talböcker i Daisyformat.

EasyWriter och Pages ordbehandlingsprogram.

Dragon search sökfunktion som överför tal till text.

iTranslater och iSpeak översätter ett språk till annat.

Skolstil tränar ljud- och bokstavskombinationer.

Ruzzle ordspel som tränar ordavkodningsförmåga.

SayHi, tränar förmågan att avkoda texten