Illustration av sex personer. Tre sitter vid ett bord med en surfplatta framför sig och en person som står bakom. Till höger sitter en person framför en bärbar dator med en person bakom sig.

Framgångsfaktorer i vuxenutbildning för unga vuxna med högfungerande autism

I en ny FoU-skrift från Specialpedagogiska skolmyndigheten presenterar forskarna Martin Hugo och Joel Hedegaard de anpassningar och flexibla lösningar som personer med högfungerande autism gynnas av i eftergymnasial utbildning.

I FoU-skriften "Unga vuxna med högfungerande autism – när utbildningen även behöver ge sociala förutsättningar" skriver forskarna om anpassningar i utbildning och sociala förutsättningar för en grupp unga vuxna, 18–30 år, med diagnos inom autismspektrumtillstånd.

Författarna belyser hur goda lärandemiljöer ser ut när dessa studenter upplever sig förstådda och delaktiga i en skolkontext där undervisningen är anpassad för dem så att de kan uppleva meningsfullhet i sitt lärande. De har studerat fyra särskilt anpassade utbildningar för unga vuxna med högfungerande autism, varav en IT-utbildning och tre folkhögskolelinjer.

Situationen för personer med olika funktionsnedsättningar har inom flera områden försämrats i Sverige under 2000-talet. En utsatt grupp är personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som ofta har svårt att klara sin skolgång och att få och behålla ett arbete. Svårigheterna i skolan beror ofta på bristande anpassningar och ett socialt utanförskap där de inte upplever sig förstådda av omgivningen.

Resultat: Vad utmärker goda lärandemiljöer?

  • Att deltagarna upplever sig förstådda i tillitsfulla relationer samt känner sig trygga och delaktiga är en utmärkande del i lärmiljön.
  • Att det finns tydliga mål, strukturer och instruktioner som skapar en kontinuitet i undervisningen.
  • Att det finns en förutsägbarhet samt att det finns möjlighet att arbeta ostört och i egen takt i små undervisningsgrupper.
  • Att deltagarna kan avsluta ett arbete innan något nytt påbörjas.
  • Att individuella studieplaner används för att göra nödvändiga anpassningar.
  • Att det finns bra socialpedagogiskt stöd utanför klassrummen är betydelsefullt för att skapa förutsättningar för undervisning.
  • Att lärarna sätter deltagarnas behov av stöd och anpassningar före sitt ämne.

De framgångsfaktorer som lyfts fram i rapporten kan ge inblick i vilka typer av anpassningar och flexibla lösningar som personer med högfungerande autism gynnas av i eftergymnasial utbildning.

Läs rapporten i sin helhet eller beställ den:

Publicerat fredag 13 mars 2020